Vasa FD 24.08.2012 12/0396/3

Kommanditbolag - upplösning av kommanditbolag vid beskattningen - köp av bolagsandel - utomstående köpare - anskaffningsutgiftens avdragbarhet

Diarienummer: 01063/11/8103
Liggare: 12/0396/3
Givet: 24.8.2012

Den skattskydige hade köpt samtliga bolagsandelar i ett kommanditbolag och fortsatt kommanditbolagets verksamhet som enskild näringsidkare. Den skattskyldige var inte bolagsman vid köpetillfället. Frågan var om bolaget skulle anses ha blivit upplöst vid beskattningen.

Förvaltningsdomstolen ansåg att en situation där en utomstående har köpt samtliga andelar i ett kommanditbolag i syfte att fortsätta verksamheten kan jämställas med en situation där en existerande ansvarig bolagsman ensam fortsätter verksamheten.

Lagen tillåter att en bolagsman fortsätter att ensam bedriva bolagets verksamhet i ett år innan bolaget måste upplösas. Därtill hade tillgångar och skulder överförts till samma värden. På dessa grunder ansåg förvaltningsdomstolen till skillnad från tidigare rättspraxis att kommanditbolaget inte kunde anses ha blivit upplöst vid beskattningen.

Fråga var även om den skattskyldige kunde beviljas godtrosskydd.

Skatteår 2007

Inkomstskattelagen 24 § 1 mom 4 och 6 punkten
Lagen om öppna bolag och kommanditbolag 5 kap 9 § 1 mom och 6 kap 2 § 1 mom

Se HFD:1977-B-II-516, 1982-B-II-529 och 1982-B-II-530

Kommandiittiyhtiö - kommandiittiyhtiön purkautuminen - yhtiöosuuden osto - ulkopuolinen ostaja - hankintamenon vähennyskelpoisuus

Verovelvollinen oli ostanut kaikki kommandiittiyhtiön yhtiöosuudet ja jatkanut kommandiittiyhtiön liiketoimintaa yksityisenä elinkeinonharjoittajana. Verovelvollinen ei ollut yhtiömies ostohetkellä. Kysymys oli siitä, oliko yhtiön katsottava purkautuneen verotuksessa.

Hallinto-oikeus katsoi, että tilanne jossa ulkopuolinen on ostanut kaikki kommandiittiyhtiön osuudet tarkoituksenaan jatkaa toimintaa on rinnastettavissa tilanteeseen, jossa olemassaoleva yhtiömies yksin jatkaa toimintaa. Laki salli, että yhtiömies yksin jatkaa yhtiön toiminnan harjoittamista vuoden ajan ennen kuin yhtiö on purettava. Lisäksi varat ja velat oli siirretty samoista arvoista. Näillä perusteilla hallinto-oikeus katsoi aikaisemmasta oikeuskäytännöstä poiketen, että kommandiittiyhtiön ei voitu katsoa purkautuneen verotuksessa.

Kysymys oli myös siitä, tuliko verovelvolliselle myöntää luottamuksensuojaa.

Verovuosi 2007

Tuloverolaki 24 § 1 mom 4 ja 6 kohdat
Laki avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä 5 luku 9 § 1 mom ja 6 luku 2 § 1 mom

Katso KHO:1977-B-II-516, 1982-B-II-529 ja 1982-B-II-530

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.