Vaasan HAO 26.06.2012 12/0212/1

Vaatimus kalatalousmaksun palauttamisesta - Vesilaki (264/1961) 2 luku 22 § 4 momentti

Diaarinumero: 00106/12/5210
Taltionumero: 12/0212/1
Antopäivä: 26.06.2012

Yhtiö oli maksanut vesioikeuden vuonna 1992 antaman ja vesiylioikeuden päätöksellään tältä osin pysyttämän, jäteveden johtamista koskevan päätöksen mukaisesti vuosittaista 90.200 markan kalanhoitomaksua.

Yhtiön toiminnassa oli 31.5.2006 tapahtunut vesistöpäästöjä vähentävä muutos, josta oli ilmoitettu hallinto-oikeudelle vuonna 2006. Yhtiö oli vaatinut, että sen edellä mainittujen päätösten nojalla vuosittain maksama 90.200 markan - sittemmin 15.170,55 euron kalanhoitomaksu palautetaan yhtiölle 31.5.2006 lukien siltä osin kuin se ylittää vuosittain 1.500 euroa.

Aluehallintovirasto oli valituksenalaisella päätöksellään hylännyt hakemuksen yhtiön mukaan liikaa maksetun kalatalousmaksun palauttamisesta ajalta 31.5.2006 - 31.12.2010.

Päätöksensä perusteluissa aluehallintovirasto oli korkeimman hallinto-oikeuden päätökseen 2.7.2001 taltionumero 1527 viitaten todennut, että kalatalousmaksu on julkisoikeudellinen maksu, jonka tarkoituksena on rahakorvauksista poiketen vähentää hankkeesta sekä yleiselle että yksityiselle kalatalousedulle koituvia menetyksiä.

Liian pieneksi määrättyä maksua ei ole enää jälkeenpäin voitu takautuvasti korottaa asianomaisilta vuosilta eikä mahdollisesti liian suurena määrättyä maksua voida määrätä palautettavaksi.

Yhtiö on valituksessaan hallinto-oikeudelle vaatinut aluehallintoviraston päätöksen kumoamista ja hakemuksensa hyväksymistä.

Hallinto-oikeus on hylännyt valituksen. Vesilain (264/1961) 2 luvun 22 §:n 4 momentin nojalla kalatalousmaksua koskevia määräyksiä voidaan muuttaa, mikäli olosuhteiden katsotaan muuttuneen olennaisesti, siitä päivästä lähtien, kun muutosta koskeva päätös on saanut lainvoiman. Toiminnan ympäristölupapäätös on saanut lainvoiman vuonna 2010.

Mainitun lainkohdan tai muunkaan vesilain (264/1961) säännöksen nojalla ei voida määrätä luvanhaltijalle takautuvasti palautettavaksi liikaa maksettua kalanhoito- tai kalatalousmaksua.

Vesilaki (264/1961) 2 luku 22 § 4 momentti
Vesilaki (587/2011) 3 luku 22 § 1 momentti

KHO:n päätös 12.11.2013 taltionro 3558
Päätöstä ei muutettu.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.