Turun HAO 14.03.2012 12/0172/2

Maksuvapautus, viranomaisen valitusoikeus, Tullihallitus

Diaarinumero: 01528/11/1201
Taltionumero: 12/0172/2
Antopäivä: 14.3.2012

Oikeuskysymyksenä asiassa oli, onko Tullihallituksella valitusoikeutta Valtiokonttorin maksuvapautusasiassa tekemästä päätöksestä. Valtiokonttori oli vapauttanut Tullihallitukselle vahingonkorvauksia yhteisvastuullisesti maksamaan tuomitun henkilön enemmästä vahingonkorvausvelvollisuudesta sen jälkeen kun hän on suorittanut pääluvun mukaisen osuutensa.

Hallinto-oikeus jätti Tullihallituksen valituksen tutkimatta näillä perusteilla:

Maksuvapautuslain 2 a §:n 1 momentin mukaan Valtiokonttorin tämän lain nojalla antamaan päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 6 §:n 1 momentin mukaan päätöksestä saa valittaa se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa. Pykälän 2 momentin mukaan viranomaisella on lisäksi valitusoikeus, jos laissa niin säädetään tai jos valitusoikeus on viranomaisen valvottavana olevan julkisen edun vuoksi tarpeen.

Valtioneuvoston tullilaitoksesta antaman asetuksen 10 §:n 1 momentin mukaan Tullihallitus kantaa ja vastaa valtion puolesta sekä valvoo tuomioistuimessa, välimiesmenettelyssä sekä muissa viranomaisissa ja toimituksissa valtion etua ja oikeutta kaikissa tullilaitosta koskevissa asioissa.

Hallintolainkäyttölain esitöiden (HE 217/1995 vp) 6 §:ää koskevien yksityiskohtaisten perustelujen mukaan valitusoikeus olisi sillä, jolle päätöksessä on nimenomaisesti asetettu jokin velvollisuus, rajoitus tai kielto tai jolta on evätty kokonaan tai osittain jokin oikeus tai etu. Toiseksi valitusoikeus olisi sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, mutta johon päätöstä ei ole muodollisesti kohdistettu. Valitusoikeutta ei voitaisi johtaa yksinomaan päätöksen välillisistä vaikutuksista. Viranomaisella, joka ei ole asianosaisen asemassa, olisi (lisäksi) valitusoikeus, kun valitusoikeudesta on laissa nimenomainen erityissäännös tai kun valitusoikeus on viranomaisen valvottavana olevan julkisen edun vuoksi tarpeen. Viranomaisen yleinen valvontavelvollisuus ei vielä riittäisi valitusoikeuden perusteeksi. Viranomaisen valitusoikeuden perusteena voisi olla esimerkiksi erityisen tärkeän julkisen intressin valvominen.

Valtiokonttorin päätöstä ei ole kohdistettu Tullihallitukseen hallintolainkäyttölain 6 §:n 1 momentissa tarkoitetuin tavoin. Tullihallitus ei ole muullakaan perusteella kysymyksessä olevassa asiassa mainitussa momentissa tarkoitetun asianosaisen asemassa.

Laissa ei ole erikseen säädetty Tullihallituksen valitusoikeudesta maksuvapautusta koskevassa asiassa. Tullihallituksen vastaselityksessään valitusoikeutensa perusteeksi viittaama valtioneuvoston tullilaitoksesta antaman asetuksen 10 § on valtion prosessuaalista edustamista koskeva asetuksen tasoinen säännös, joten se ei luo Tullihallitukselle myöskään hallintolainkäyttölain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettua valitusoikeutta.

Maksuvapautuslaki 2 a §
Hallintolainkäyttölaki 6 §
Hallintolainkäyttölaki 51 § 2 mom
Valtioneuvoston asetus tullilaitoksesta 10 §

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.