Oulun HAO 04.07.2012 12/0263/1

Henkilökohtaisen tulon verotus - Menon jaksottaminen - Kiinteistö - Purettavien rakennusten hankintamenon vähentäminen

Diaarinumero: 00233/11/8103
Taltionumero: 12/0263/1
Antopäivä: 4.7.2012

Kiinteistöosakeyhtiö oli maanvuokraoikeuden nojalla hallinnut kaupungin omistamaa tonttia ja omistanut tontilla sijaitsevat rakennukset, joiden vuokraamisesta yhtiön saamat tulot oli verotettu niin sanotun henkilökohtaisen tulolähteen tulona. Yhtiö oli vuonna 2005 tehnyt kaupungin kanssa maankäyttösopimuksen ja esisopimuksen maakaupasta. Sopimuksen mukaan yhtiöllä oli oikeus lunastaa mainittu tontti ja ostaa kaupungin omistama määräala lähialueelta. Sopimuksen tarkoituksena oli luoda edellytykset yleiskaavan mukaiselle rakentamiselle ja sillä sovittiin asemakaavoitukseen liittyvistä seikoista. Yhtiö oli suorittanut kaupungille maksun kaava-alueen rakentamista palvelevan yhdyskuntarakentamisen kustannuksista ja sitoutunut määräaikoihin sidottuihin rakennusvelvoitteisiin sekä vastaamaan velvoitteiden siirtymisestä uusille omistajille tontin luovutuksen yhteydessä. Yhtiö oli vuonna 2006 ostanut kaupungilta esisopimukseen perustuen mainitun tontin ja muita maa-alueita.

Kiinteistöosakeyhtiön osakekannan omistanut henkilö oli vuonna 2006 myynyt osakekannan rakennusliikkeelle. Rakennusliike oli ostanut kiinteistöosakeyhtiön osakkeet tavoitteenaan saada rakennusoikeutta asuinrakennusten rakentamista varten, ja tiedossa oli ollut, että tontilla olemassa olevat rakennukset täytyy purkaa, jotta rakennusoikeus päästään hyödyntämään. Rakennusten purkaminen oli tapahtunut vuonna 2008. Kiinteistöosakeyhtiö oli maanvuokrasopimuksilla vuokrannut omistamansa maa-alueet perustettaville asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöille.

Kiinteistöosakeyhtiö oli verovuodelta 2008 tehnyt purettujen rakennusten poistamatta olleista hankintamenoista poistoja ja arvonalennuspoistoja yhteensä 1 238 412,95 euroa, jolla rakennusten arvo taseessa on nollattu. Yhtiö oli verovuonna 2008 myös tehnyt kirjanpidossaan 1 402 000 euron arvonkorotuksen edellä mainitun tontin hankintamenosta.

Vuodelta 2008 toimitetussa verotuksessa kiinteistöosakeyhtiön tulosta ei hyväksytty vähennykseksi purettavien rakennusten hankintamenoista tekemiä poistoja ja arvonalennuspoistoja, koska rakennusten hankintamenojen poistamatta olleen määrän on katsottu olleen tontin hankintamenoa. Lisäksi verotuspäätöksessä oli viitattu veron kiertämistä koskevaan säännökseen. Kiinteistöosakeyhtiön maa-alueiden käyttötarkoituksen muuttaminen, ostettujen maa-alueiden hankintamenon arvonkorotus sekä rakennusliikkeen yhtiön osakkeista maksaman kauppahinnan määräytymisperusteet huomioon ottaen verotuksen oikaisulautakunta katsoi yhtiön aikaisemman toiminnan käytössä olleiden rakennusten hankintamenon ostettujen maa-alueiden hankintamenoksi yhtiön uudessa käyttötarkoituksessa ja hylkäsi yhtiön oikaisuvaatimuksen tältä osin. Oikaisulautakunnan päätöksen perusteluissa viitattiin korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjapäätökseen KHO:1993-B-506 ja päätökseen KHO 1979 taltionro 259 ja katsottiin niistä ilmenevien periaatteiden soveltuvan myös kiinteistöosakeyhtiön asiassa.

Hallinto-oikeus hyväksyen kiinteistöosakeyhtiön valituksen vahvisti yhtiön rakennustensa hankintamenoista verovuodelta 2008 tekemien poistojen olevan henkilökohtaisen tulolähteen tulosta vähennyskelpoisia menoja.

Hallinto-oikeus totesi, että kiinteistöosakeyhtiön omistamien sen harjoittaman tulonhankkimistoiminnan käytössä olleiden rakennusten hankintamenoja oli aikaisemmilta verovuosilta toimitetuissa verotuksissa pidetty vähennyskelpoisina ja niistä on hyväksytty tehtäväksi poistoja. Asiassa ei ollut kysymys siitä, että rakennusten hankintamenot olisi erehdyksessä katsottu verotuksessa vähennyskelpoisiksi ja että jo alunperin hankintamenot olisi tullut katsoa muulle omaisuudelle kuuluviksi. Siitä oikeuskäytännöstä, jossa kiinteistöstä maksetun kauppahinnan on katsottu kohdistuvan kokonaan tai pääasiallisesti maapohjaan silloin kun kiinteistöllä olevilla rakennuksilla ei ole käyttöä ostajalle, ilmeneviä periaatteita ei voitu soveltaa tässä tapauksessa, jossa rakennuksilla oli ollut edellä mainitun kaltainen hankintameno ja kiinteistöosakeyhtiö oli myöhemmin eri kaupalla ostanut maapohjan. Rakennuksilla verovuoden 2008 alussa olleiden verotuksessa poistamattomien hankintamenojen ei voitu tuloverolain tai elinkeinotulon verottamisesta annetun lain säännösten nojalla katsoa siirtyneen rakennusten arvottomiksi tulemisen ja purkamisen perusteella eri kaupalla hankitun maapohjan hankintamenoksi. Järjestelyä ei ollut pidettävä asian varsinaista luonnetta vastaamattomana tai muutoin verotusmenettelystä annetun lain 28 §:n 1 momentin tunnusmerkistön täyttävänä toimenpiteenä.

Tuloverolaki 114 § 1 mom ja 116 §:n 2 mom
Laki elinkeinotulon verottamisesta 34 §, 40 § ja 41 §

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.