Kuopion HAO 21.06.2012 12/0241/1

Lahjaverotus - Ennakkoratkaisu - Erilliset luovutukset - Lahjanluontoinen kauppa - Pilkkominen - Veronkierto

Diaarinumero 00228/12/8510
Taltionumero 12/0241/1
Antopäivä 21.6.2012

Isällä oli tarkoitus luovuttaa pojalleen kauppa- ja lahjakirjalla 13 hehtaarin suuruinen tila siten, että tilan noin 12,8 hehtaarin metsämaasta maksettaisiin 15 000 euroa ja luovuttaja pidättäisi itselleen 10 vuoden käyttö- ja hallintaoikeuden tilalla olevaan vapaa-ajan asuntoon.

Ennakkoratkaisussa todettiin kauppahinnan kohdistuvan kokonaan metsämaahan ja olevan yli 3/4 sen käyvästä arvosta. Luovutuksensaajan katsottiin saavan veronalaisen lahjan vain siltä osin, kuin luovutuksen kohteena oli vapaa-ajan asunto ja sen tontti.

Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö vaati ennakkoratkaisua muutettavaksi siten, että tilasta tehtävät luovutukset käsiteltäisiin lahjaverotuksessa yhtenä kokonaisuutena. Täten kauppahintaa tulisi verrata luovutettavan omaisuuden yhteisarvoon ja lahjavero olisi määrättävä sen perusteella. Tätä perusteltiin viittaamalla perintö- ja lahjaverolain 1 §:n 1 momenttiin, 18 §:n 1 momentin ensimmäiseen virkkeeseen, 9 §:n 1 momenttiin ja 21 §:ään. Oikeudenvalvontayksikkö vetosi lisäksi perintö- ja lahjaverolain 33a §:ään ja katsoi, että tilan luovutuksen pilkkominen kaupaksi ja lahjaksi oli tehty veroetujen saamiseksi.

Hallinto-oikeus totesi, että tilan luovutus voitaisiin sinänsä yksityisoikeudellisesti jakaa kaupaksi ja lahjaksi, kuten luovutuskirjan luonnoksessa oli tehty. Asiassa oli kuitenkin tarkoitus tehdä yhden ja saman rakennuksia sisältävän tilan luovutus samojen henkilöiden välillä samalla asiakirjalla. Kun muutakaan tämän asian ratkaisemisen kannalta merkityksellistä selvitystä ei ollut esitetty, hallinto-oikeus näissä oloissa katsoi, että luovutusta oli kokonaisuudessaan pidettävä perintö- ja lahjaverolain 1 §:n 1 momentissa tarkoitettuna luovutuksena, jolloin sovittua vastiketta oli lahjaverotuksessa verrattava koko tilan käypään arvoon. Koska asia ratkaistiin edellä mainitulla perusteella, hallinto-oikeus ei ottanut kantaa valituksessa esitettyyn perintö- ja lahjaverolain 33a §:n soveltumiseen. Hallinto-oikeus muutti ennakkoratkaisua siten, että tilasta tehtävät luovutukset oli käsiteltävä lahjaverotuksessa yhtenä kokonaisuutena ja kauppahintaa oli verrattava luovutettavan omaisuuden yhteisarvoon.

Perintö- ja lahjaverolaki 1 § 1 mom., 9 § 1 mom., 18 § 1 ja 3 mom. ja 21 §

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Petri Saukko, Toni Sarivirta ja Pekka Hallikainen. Asian esittelijä Pekka Hallikainen.

Asiaa ratkaistaessa on äänestetty.

Lainvoimainen

Äänestys 2-1

Eri mieltä ollut jäsen Toni Sarivirta olisi hylännyt valituksen. Äänestyslausunnon perustelujen mukaan perintö- ja lahjaverolaissa ei ole verotuksellista estettä sille, että luovutustoimi jaetaan useaksi erilliseksi luovutukseksi siten, että osa luovutuksesta tapahtuu lahjana ja osa kauppana. Verovelvollisella on aina oikeus valita hänen kannaltaan edullisin menettelyvaihtoehto, jos se vain vastaa oikeustoimen todellista luonnetta ja tarkoitusta sekä sisällöltään että muodollisesti. Luovutustoimeen voi kuitenkin tulla sovellettavaksi perintö- ja lahjaverolain 33a §:n veronkiertosäännös mikäli luovutustoimelle on annettu sellainen oikeudellinen sisältö tai muoto, joka ei vastaa asian varsinaista luonnetta tai tarkoitusta. Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö ei ole näyttänyt eikä asiassa ole käynyt muutoinkaan ilmi, että luovutustoimelle annettu oikeudellinen muoto ei vastaisi asian varsinaista luonnetta tai tarkoitusta. Näin ollen perintö- ja lahjaverolain 33a §:n veronkiertosäännös ei tule asiassa sovellettavaksi.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.