Kuopion HAO 28.05.2012 12/0213/2

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu - Kunnan myöntämisohjeet - Hoitotuki

Diaarinumero 00486/12/6199
Taltionumero 12/0213/2
Antopäivä 28.05.2012

Valittajan hakemus sosiaalihuoltolain mukaisesta kuljetuspalvelusta oli hylätty, koska hakija ei täyttänyt perusturvalautakunnan määrittelemissä myöntämisohjeissa asetettuja edellytyksiä Kelan hoitotuen osalta. Kyseisten myöntämisperusteiden mukaan yhtenä edellytyksenä sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun saamiselle oli se, että hakija saa Kelan myöntämää hoitotukea.

Hallinto-oikeus kumosi valituksenalaisen perusturvalautakunnan päätöksen. Hallinto-oikeuden päätöksen perustelujen mukaan sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu on kunnan lakisääteinen tehtävä, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia talousarvioissa kyseiseen palveluun varattujen määrärahojen puitteissa. Kunnan sosiaalihuollosta vastaava toimielin voi vahvistaa sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun myöntämisohjeet asiaa koskevien sosiaalihuoltolain säännösten sallimissa rajoissa. Ehdot eivät kuitenkaan saa olla sosiaalihuoltolain vastaisia. Toisaalta pelkästään kunnan vahvistamalla ohjeella ei voida rajoittaa henkilön oikeutta palveluun. Toimivaltaisen viranhaltijan tulee aina palvelusta päättäessään tutkia, täyttääkö hakija laissa säädetyt edellytykset palvelun saamiselle ja onko henkilön avun tarve kokonaisuutena arvioiden sellainen, että hakijalle voidaan myöntää palvelu määrärahan sallimissa rajoissa.

Sosiaalihuoltolaissa on säädetty kuljetuspalvelun myöntämisen edellytyksistä. Säännökset eivät sisällä palvelun yhteensovittamista muun lain perusteella maksettavan etuuden tai tuen kanssa eikä myöskään sitä, että tuen myöntämisen ehdoksi voitaisiin asettaa jonkun muun etuuden tai tuen saaminen.

Edellä mainitun perusteella hallinto-oikeus totesi, että valittajan sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun saamisen edellytykseksi ei ollut voitu asettaa Kelan myöntämää hoitotukea, jota myönnetään osin eri perustein kuin nyt kysymyksessä olevaa kuljetuspalvelua. Päätöksen olisi tullut perustua valittajan henkilökohtaisten tarpeiden arviointiin. Tämän vuoksi hallinto-oikeus kumosi valituksenalaisen päätöksen ja palautti asian perusturvalautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi.

Sovelletut säännökset:
Sosiaalihuoltolaki 17 § 1 momentin 3 kohta, 20 § ja 21 §
Sosiaalihuoltoasetus 9 § 2 kohta

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeustuomarit Päivi Toivanen, Timo Tervonen ja Riitta Eskola, joka toimi asiassa myös esittelijänä.

Lainvoimainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.