Kuopion HAO 18.01.2012 12/0045/2

Kuntien välinen hallintoriita - Laitoshoidon kustannukset - Kotikunta - Aiemman kotikunnan kustannusvastuu

Diaarinumero 01794/11/6199
Taltionumero 12/0045/2
Antopäivä 18.1.2012

Asiassa oli kysymys siitä, oliko asiakkaan kotikunta ollut J:n vai K:n kaupunki ennen laitoshoitoa koskevan päätöksen tekemistä ja sovellettiinko asiassa sosiaalihuoltolain säännöksiä aiemman kotikunnan kustannusvastuusta.

Hallinto-oikeus käsitteli hallintoriitana J:n kaupungin vaatimuksen sen vahvistamisesta, että asiakkaan laitoshoidon kustannuksista vastaavaksi kunnaksi ei voida asettaa J:n kaupunkia vaan K:n kaupunki.

Asiakas oli vuonna 2009 muuttanut itsemaksavana asiakkaana J:n kaupungista K:n kaupunkiin yksityiseen hoitokotiin.

K:n kaupungin viranhaltija oli heinäkuussa 2011 tehnyt päätöksen asiakkaan sijoittamisesta laitoshoito-osastolle yksityiseen hoivakeskukseen, sillä oli arvioitu, että asiakas ei enää selviydy yksityisessä hoitokodissa, vaan tarvitsi laitoshoitoa.

J:n kaupunki oli tarjonnut asiakkaalle hoitopaikkaa omassa vanhusten palvelukeskuksessaan. Asiakas ei ollut missään vaiheessa ottanut tarjottua hoitopaikkaa vastaan. Asiakkaan väestötietojärjestelmään merkitty kotikunta ei ollut muuttunut hänen siirryttyään J:n kaupungista K:n kaupunkiin. Syyksi K:n kaupunkiin muuttoon oli esitetty se, että asiakkaan poika asui kyseisessä kaupungissa.

Hallinto-oikeus totesi, että väestötietojärjestelmään tehty merkintä ei oikeudellisesti sido muita viranomaisia. Viranomaisen tulee sille esitetyn selvityksen perusteella ja asianomaisia säännöksiä soveltaen ratkaista kysymys henkilön tosiasiallisesta asuinpaikasta väestötietojärjestelmään tehdystä merkinnästä riippumatta.

Hallinto-oikeuden käsityksen mukaan esitetty selvitys asiakkaan syystä asua K:n kaupungissa ja hoitokodin asiakkuus itsemaksavana asiakkaana sekä se, että J:n kaupunki ei ollut sijoittanut asiakasta K:n kaupunkiin vaan päinvastoin tarjonnut hänelle hoitopaikkaa J:n kaupungista, puolsi sitä tulkintaa, että henkilön asuminen K:n kaupungissa oli perustunut pääasiassa muuhun syyhyn kuin hoitosuhteeseen. Se, että J:n kaupungin viranhaltija oli aiemmin todennut, että asiakas oli väestötietojärjestelmän mukaan J:n kuntalainen ja että laitoshoitohakemus tuli käsitellä uudistuneen kotikuntalain mukaisesti K:n kaupungissa, ei antanut syytä harkita asiaa toisin.

Edellä mainituilla perusteilla hallinto-oikeus arvioi, että asiakas oli asunut K:n kaupungissa ja hänen kotikuntansa oli ollut K jo ennen kuin kyseisen kaupungin viranhaltija oli tehnyt nyt kyseessä olevan laitoshoitoa koskevan päätöksen. Näin ollen asiassa ei tullut sovellettavaksi sosiaalihuoltolain 42 b §:n säännös aiemman kotikunnan kustannusvastuusta. K:n kaupunki oli asiakkaan kotikuntana vastuussa tämän laitoshoidosta aiheutuneista kustannuksista.

Sovelletut säännökset
Kotikuntalaki 2 §, 3 § 2 kohta
Sosiaalihuoltolaki 13 § 1 mom. 1 kohta ja 14 §
Hallintolainkäyttölaki 69 §

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeustuomarit Terttu Sipiläinen, Timo Tervonen ja Jukka Korolainen. Asian esittelijä Riitta Eskola.

Lainvoimainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.