Helsingin HAO 04.12.2012 12/1223/1

Valmistevero - Jälkiverotus - Arvioverotus - Tupakkavero - Verotusarvo - Vähittäismyyntihinta - Myynnit ravintoloille - Ravintolatarjoilun yhteydessä myytävät tupakkatuotteet - Sikarit

Diaarinumero: 03572/12/8405
Taltionumero: 12/1223/1
Antopäivä: 4.12.2012

Yhtiö, joka oli valmisteverotuslaissa tarkoitettu rekisteröimätön elinkeinonharjoittaja, toi vuosina 2005 ja 2006 A-merkkisiä sikareita EU-alueelta ja myi niitä pelkästään ravintoloille Suomessa. Asiassa oli kysymys tupakkaveron perusteena käytettävästä sikareiden vähittäismyyntihinnasta. Yhtiö ilmoitti veroilmoituksissaan sikareille myyntiarvot/tukkumyyntihinnat, joiden tullipiiri katsoi olleen liian alhaiset. Tulli vertasi yhtiön veron perusteeksi ilmoittamaa hintaa ravintoloiden myyntihintoihin. Koska ravintoloiden myyntihinnat olivat huomattavasti korkeammat kuin vähittäiskaupoissa myytävien tuotteiden hinnat, tulli kuitenkin määritteli jälkiverotuksen kohteena olleiden A-merkkisten sikareiden vähittäismyyntihinnan laskennallisesti käyttäen apuna saman yhtiön tavarataloon myymien B-merkkisten sikareiden vähittäismyyntihintaa. Tämä laskutapa johti yhtiön käsityksen mukaan liian korkeaan vähittäismyyntihintaan. Tulli ei pitänyt mahdollisena käyttää arvion laskentaperusteena toisen yhtiön tavarataloon myymien A-merkkisten sikareiden vähittäismyyntihintaa. Tulli katsoi, että laskentaperusteena voi olla vain saman yhtiön käyttämä vähittäismyyntihinta. Koska yhtiö myi A-merkkisiä sikareita vain ravintoloihin, olisi toinen vaihtoehto ollut verrata yhtiön veroilmoituksessa ilmoittamaa hintaa ravintoloiden hintoihin, jolloin veron peruste olisi ollut vielä korkeampi.

Hallinto-oikeus totesi, että voimassa olevaa lakia edeltäneessä lainsäädännössä tupakkavalmisteiden vähittäismyyntihinnalla on tarkoitettu tupakkatuotteeseen merkittyä vähittäiskauppaportaan hintaa, jonka korottaminen ei ole ollut sallittua. Myytäessä tupakkatuotteita majoitus- ja ravitsemisliikkeissä tapahtuvan tarjoilun yhteydessä on ollut sallittua käyttää korkeampaa hintaa kuin se, josta vero oli suoritettu. Tupakkaverosta annettua lakia (1470/1994) koskevasta hallituksen esityksestä käy ilmi, että tarkoituksena ei ole ollut muuttaa ravintolatarjoilun yhteydessä myytävien tupakkatuotteiden verotuskohtelua, vaikka hinnankorotuskiellosta on luovuttu. Tupakkaverosta annetun lain 9 §:n 1 momentissa tarkoitettuna vähittäismyyntihintana on näin ollen pidettävä verovelvollisen ilmoittamaa vähittäiskauppaportaan vähittäismyyntihintaa, vaikka tuote tosiasiassa myytäisiin ravintolatarjoilun yhteydessä tätä hintaa korkeampaan hintaan.

Hallinto-oikeus katsoi, ettei yhtiön ilmoittama tukkumyyntihinta sellaisenaan ollut tupakkaverosta annetussa laissa tarkoitettu vähittäismyyntihinta. Yhtiön ilmoittamaa hintaa ei kuitenkaan tullut verrata ravintolatarjoilun yhteydessä käytettyyn hintaan vaan sellaiseen kauppaliikkeen vähittäismyyntihintaan, joka koskee samaa sikarimerkkiä ja -laatua tai lähinnä vastaavaa sikarimerkkiä ja -laatua, vaikka maahantuoja olisi muukin kuin valittajayhtiö.

Laki tupakkaverosta (1470/1994) 8 § 2 mom ja 9 § 1 mom (1470/1994)
Hallituksen esitys valmisteverotusta koskevaksi lainsäädännöksi (HE 237/1994 vp)
Laki tupakkaverosta (875/79) 15 § 1 mom
Laki tupakkavalmisteverosta (382/1938) 12 § (559/1974)
Hallituksen esitys valmisteverotuslaiksi sekä laeiksi tupakkavalmisteverosta ja polttoaineiden valmisteverosta annettujen lakien muuttamisesta (HE 44/1974 vp)

KHO:n päätös 23.12.2014 T 14/4107 Tulliasiamiehelle ei myönnetty valituslupaa. Kts. saman oikeuskysymyksen osalta KHO 23.12.2014 T 14/4111

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.