Helsingin HAO 04.09.2012 12/1034/3

Perintöverotus - Jäämistöomaisuus Suomen ulkopuolella - Suomen ja Yhdysvaltojen välisen verosopimuksen soveltaminen

Diaarinumero: 08789/10/8501
Taltionumero: 12/1034/3
Antopäivä: 4.9.2012

Suomen Tasavallan ja Amerikan Yhdysvaltain (jälj. Yhdysvallat) välillä jäämistön ja perinnön kaksinkertaisen verotuksen ehkäisemiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen (SopS 18/1952), jälj. verosopimus, IV artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaan kun on kysymyksessä vainaja (muu kuin Suomessa asuva), joka kuolinhetkellään oli Yhdysvaltain kansalainen tai jolla oli siellä laillinen kotipaikka, taikka kun on kysymyksessä kuolleen henkilön jäämistön osakas (muu kuin sellainen, joka kuolinhetkellä asui Suomessa) ja tämä kuollut henkilö oli kuolinhetkellään ollut Yhdysvaltain kansalainen tai hänellä oli siellä ollut laillinen kotipaikka, on Suomen veroviranomaisten määrätessään veroa jätettävä veron suuruuden vahvistamisessa tai veroasteikon soveltamisessa ottamatta lukuun omaisuus, jonka III artiklan mukaan on katsottava sijaitsevan Suomen ulkopuolella.

Perintö- ja lahjaverolain muutosta (1392/1995) koskevan hallituksen esityksen (HE 68/1995 vp) perustelujen mukaan Suomen ja toisen valtion välinen perintöverosopimus voi rajoittaa ehdotettavien säännösten soveltamista joissakin tilanteissa. Näin voi olla esimerkiksi silloin, jos perinnönjättäjä asuu toisessa sopimusvaltiossa ja perinnönsaaja Suomessa, eikä perintöön sisälly Suomessa olevaa kiinteää omaisuutta.

Verovelvollinen eli perinnönsaaja on Suomessa asuva Suomen kansalainen. Perinnönjättäjä on puolestaan ollut kuollessaan Yhdysvaltojen kansalainen, hän on asunut pysyvästi Yhdysvalloissa ja myös hänen jäämistöomaisuutensa on verosopimuksen III artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla sijainnut Yhdysvalloissa eli sopimuksen IV artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla Suomen ulkopuolella.

Verosopimuksen IV artiklan 2 kohdan b alakohdan määräystä on pidettävä erityissäännöksenä perintö- ja lahjaverolain 4 §:n 1 momentin 1 kohdan säännökseen nähden, joten sen on katsottava tulevan ensisijaisesti sovellettavaksi suhteessa lain 4 §:n 1 momentin 1 kohdan säännökseen pääsääntöisestä perintöverovelvollisuudesta ja rajoittavan määräyksessä tarkoitetuilta osin Suomen verotusoikeuden laajuutta. Näin ollen verosopimuksen IV artiklan 2 kohdan b alakohdan määräyksestä seuraa, että perintö- ja lahjaverolain 4 §:n 1 momentin 1 kohdan säännös Suomessa asuvan perinnönsaajan perintöverovelvollisuudesta Suomen ulkopuolella sijaitsevan omaisuuden osalta ja sen myötä sopimuksen V artiklan 2 kohdan määräys tällaisen omaisuuden osalle määrättävästä verosta tehtävästä vähennyksestä tulisivat sovellettaviksi vain siinä tapauksessa, että perinnönjättäjä olisi kuollessaan asunut Suomessa. Kun perinnönjättäjä kuitenkin on kuollessaan ollut Yhdysvaltain kansalainen ja asunut Yhdysvalloissa, veroviraston olisi verosopimuksen IV artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaisesti tullut perintöverotusta toimittaessaan jättää ottamatta lukuun perinnönjättäjän Yhdysvalloissa sijainnut jäämistöomaisuus.

Vrt. KHO:1965-II-579 ja Rovaniemen HAO 26.1.2007 nro 07/0035/1 (KHO 11.4.2008 taltio 784: Ei valituslupaa)

Perintö- ja lahjaverolaki 4 § 1 mom 1 kohta
Suomen Tasavallan ja Amerikan Yhdysvaltain välillä jäämistön ja perinnön kaksinkertaisen verotuksen ehkäisemiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehty sopimus (SopS 18/1952) III art 2 kohta, IV art 2 kohta b alakohta ja V art 2 kohta

KHO:n päätös 17.1.2014 taltionumero 84: Päätöstä ei muuteta

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.