Helsingin HAO 23.08.2012 12/0731/5

Asemakaava - Valituksen tutkiminen - Valitusosoitus

Diaarinumero: 00646/12/4103
Taltionumero: 12/0731/5
Antopäivä: 23.8.2012

Kunnanvaltuuston asemakaavan hyväksymistä koskeva päätös oli asetettu yleisesti nähtäville 20.12.2011. Kunnasta saadun selvityksen mukaan valtuuston pöytäkirjanote ja sen liitteet oli lähetetty asianosaisille postitse kunnallisvalitusosoituksineen. Asianosaisia olivat kunnan mukaan ne, jotka olivat tehneet muistutuksen tai antaneet lausunnon kaavaehdotuksesta. Valitusosoituksen mukaan valitus oli tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusosoituksessa oli edelleen todettu, että asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua päätöksen lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Valitusosoituksessa oli edelleen maininta, että kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäville. Kunnan viranhaltijan 9.2.2012 lähettämän sähköpostiviestin mukaan kunnassa oli katsottu, että asianosaisten valitusaika päättyi 13.2.2012.

Hallinto-oikeus totesi, että valitusajan alkaminen kaava-asioissa ei perustu päätöksen henkilökohtaiseen tiedoksisaantiin, vaan valitusaika alkaa kaikkiin valituksen tekemiseen oikeutettuihin nähden siitä ajankohdasta, jolloin kaavan hyväksymispäätös on asetettu yleisesti nähtäville kuntalain 63 §:n mukaisesti.

Asunto-osakeyhtiö A oli tehnyt muistutuksen kaavaehdotuksesta ja päätös oli lähetetty sille tiedoksi valitusosoituksineen. A:n valitus oli tullut vireille 26.1.2012 ja siis lähtökohtaisesti laissa säädetyn määräajan jälkeen. Kunnan päätökseensä liittämä tulkinnanvarainen valitusosoitus ja myös kunnan oma valitusajan alkamista koskeva virheellinen näkemys, joka oli voinut tulla A:n tietoon, olivat kuitenkin voineet antaa A:lle sen väärän käsityksen, että A oli valitusosoituksessa mainittu asianosainen ja että valitusajan laskeminen A:n osalta olisi alkanut siitä hetkestä, kun se oli postitse saanut tiedon päätöksestä. Tämän vuoksi hallinto-oikeus tutki A:n valituksen.

Maankäyttö- ja rakennuslaki 188 § 1 ja 6 mom
Kuntalaki 63, 93 ja 100 §
Hallintolainkäyttölaki 14 § 2 mom 3 kohta ja 30 § 1 mom

KHO:n päätös 3.1.2013 taltionumero 35: Valituslupahakemus hylätään

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.