Helsingin HAO 13.06.2012 12/0575/1

Arvonlisävero - Verottomuus - Rahoituspalvelu - Sijoitusrahasto - Kiinteistösijoitusrahasto - Arvopaperikauppa - Hallinnointipalvelu - Kiinteistöosakeyhtiö - Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttaminen - Hakeutuminen - Vähennys

Diaarinumero: 00542/11/8201
Taltionumero: 12/0575/1
Antopäivä: 13.6.2012

Pelkästään kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeisiin sijoittavan sijoitusrahaston hallinnointia ei voitu pitää verottomana arvopaperikauppaa koskevan verottomuussäännöksen nojalla.

A Oy oli A Ky:n ainoa vastuunalainen yhtiömies. Kommandiittiyhtiön äänettöminä yhtiömiehinä toimi ulkopuolisia institutionaalisia sijoittajia. Kommandiittiyhtiö oli pääomasijoitusrahasto, jonka sijoitustoiminta kohdistui hotellikiinteistöihin. Kaikki sijoituskohteet olivat keskinäisiä kiinteistöosakeyhtiöitä. Kommandiittiyhtiö omisti yksinomaan keskinäisten kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeita ja hallitsi yhtiöjärjestysten nojalla niitä tiloja, joiden hallintaan osakkeet oikeuttivat. Kommandiittiyhtiö oli antanut kaikki hallitsemansa tilat vuokralle. Vuokralaiset olivat kiinteistöissä operatiivista hotellitoimintaa harjoittavia yhtiöitä. Kommandiittiyhtiö oli hakeutunut verovelvolliseksi kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta ja sen kokonaishakeutumisaste oli 100 prosenttia vuokralleannettujen neliöiden mukaan laskettuna. A Oy:n toiminta käsitti kommandiittiyhtiön hallinnointia, johon kuului kiinteistökohteiden hallinnointi, kiinteistöjen kehittäminen, sopimusten hallinnointi, uusien kiinteistöjen ja kehityshankkeiden etsiminen, sijoitusten tekeminen, kauppaneuvottelut, rahoitusratkaisujen arviointi, raportointi-, kirjanpito- ja muut hallinnointitehtävät. A oy laskutti kommandiittiyhtiötä hallinnointipalveluista. A Oy:llä ei ollut omaa henkilökuntaa ja se osti hallinnointipalvelut B Oy:ltä ja C Oy:ltä.

Hallinto-oikeus totesi, että arvonlisäverolaissa ei ole erikseen säädetty sijoitusrahastojen toimintaa tai sijoitusrahastojen hallinnointia verottomaksi. Sijoitusrahastotoiminta on hallituksen esityksessä (HE 88/1993 vp) todettu verottomaksi rahoituspalveluksi, ja verottomuuden osalta on viitattu erityisesti arvopaperikauppaan. Sijoitusrahastotoiminnan verottomuus on verotuskäytännössä hallituksen esityksen mukaisesti perustettu arvonlisäverolain 41 §:n ja 42 §:n 1 momentin 6 kohdan säännöksiin. Lain 43 §:n nojalla kiinteistöosakeyhtiön osakkeiden myyntiä ja välitystä ei kuitenkaan ole pidettävä verottomana rahoituspalveluna. Tähän nähden pelkästään kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeisiin sijoittavan sijoitusrahaston hallinnointia ei voida pitää verottomana arvopaperikauppaa koskevan verottomuussäännöksen nojalla. Myöskään verotuksen neutraalisuuden vaatimus ei edellytä, että kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta verovelvolliseksi hakeutuneen, kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeisiin sijoittavan sijoitusrahaston hallinnointia olisi pidettävä verovapaana. Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen asiassa C-363/05 antaman tuomion perustelut eivät myöskään tue sitä, että arvonlisäverolain 41-43 §:iä olisi arvonlisäverodirektiivin (2006/112/EY) 135 artiklan 1 kohdan g alakohdan perusteella tulkittava niin, että tällaisten rahastojen hallinnointi olisi vapautettava verosta. A Oy:n oli tullut käsitellä kommandiittiyhtiölle luovutetut hallinnointipalvelut arvonlisäverollisina. Näin ollen A Oy:llä oli oikeus vähentää B Oy:ltä ja C Oy:ltä tekemiinsä hankintoihin sisältyneet arvonlisäverot. 31.12.2008 päättynyt tilikausi.

Arvonlisäverolaki 27 §, 30 §, 41 §, 42 §, 43 § ja 102 §

KHO:n päätös 2.7.2013 taltionumero 2275: Valituslupahakemus hylätään

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.