Helsingin HAO 21.03.2012 12/0301/1

Arvonlisävero - Vähennysoikeus - Vähennysoikeuden jakaminen - Osittainen vähennykseen oikeuttava käyttö - Investointitavara - Mönkijä

Diaarinumero: 02579/11/8201
Taltionumero: 12/0301/1
Antopäivä: 21.3.2012

Yhtymä oli vaatinut vuonna 2005 hankitun metsätöissä käytettävän mönkijän hankintahintaan sisältyvän arvonlisäveron palauttamista täysimääräisesti. Verotoimisto oli hyväksynyt arvonlisäverosta vähennyskelpoiseksi 20 prosenttia ja valituksenalaisella päätöksellä maksuunpannut yhtymälle liikaa palautetun arvonlisäveron.

Hallinto-oikeus katsoi, ettei yhtymä ollut luotettavasti osoittanut, että mönkijää käytettäisiin yksinomaan yhtymän verollisessa liiketoiminnassa. Arvonlisäverolain 117 §:n nojalla tavarasta oli tällöin mahdollista tehdä vähennys vain osittain eli siltä osin kuin tavaraa käytetään verollisessa liiketoiminnassa.

Asiassa oli kuitenkin otettava huomioon myös vuonna 2005 sovelletun kuudennen arvonlisäverodirektiivin määräykset ja direktiivin tulkintaa koskevista Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen tuomioista asioissa C-97/90, Lennartz, C-291/92, Armbrecht, C-269/00, Seeling, sekä C-434/03, Charles ja Charles-Tijmens, ilmenevät periaatteet. Hallinto-oikeus totesi tältä osin, että arvonlisäverolaista olivat kyseessä olevana ajankohtana puuttuneet säännökset, joiden nojalla verovelvollisella olisi ollut oikeus välittömästi vähentää osittain liiketoimintaan ja osittain yksityiskäyttöön käytettävän tavaran hankintahintaan sisältyvä arvonlisävero myös täysimääräisesti. Tällaisessa tilanteessa sovelletaan suoraan kuudennen arvonlisäverodirektiivin säännöksiä ja unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntöä edellyttäen, että nämä johtavat verovelvolliselle kansallista lainsäädäntöä edullisempaan lopputulokseen. Hallinto-oikeus kumosi valituksenalaisen päätöksen ja palautti asian verotoimistolle uudelleen käsiteltäväksi. Ennen asian ratkaisemista verotoimiston oli kuultava yhtymää asiasta. Vuosi 2005.

Arvonlisäverolaki 1 § 1 mom 1 kohta, 102 § 1 mom 1 kohta (940/1999), 117 § ja 193 § 1 ja 2 mom
Kuudes neuvoston direktiivi jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta - yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: yhdenmukainen määräytymisperuste 77/388/ETY 17 artikla 2 ja 6 kohta siinä muodossa kuin direktiiviä sovellettiin vuonna 2005
Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen tuomio asiassa C-97/90, Lennartz
Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen tuomio asiassa C-291/92, Armbrecht
Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen tuomio asiassa C-269/00, Seeling
Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen tuomio asiassa C-434/03, Charles ja Charles-Tijmens

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.