Hämeenlinnan HAO 18.12.2012 12/0667/2

Päätöksen perusteleminen - Myönteinen suunnittelutarveratkaisu - Virallisperiaate

Diaarinumero: 01945/11/4112
Taltionumero: 12/0667/2
Antopäivä: 18.12.2012

PÄÄTÖSLYHENNELMÄ

Kysymys oli suunnittelutarveratkaisua koskevan päätöksen perustelemisesta ja siitä, tuleeko perustelujen puuttuminen ottaa huomioon viran puolesta.

Kaupunginhallitus oli hyväksynyt A:n ja B:n hakemuksen suunnittelutarveratkaisun antamisesta omakotitalon ja autotallin/varaston rakentamiseksi. S ja M vaativat hallinto-oikeudessa päätöksen kumoamista.

Kaupunginhallitus teki päätöksensä esittelijän päätösehdotuksen vastaisesti äänestyksen jälkeen. Päätökseen oli kirjattu, että kaupunginhallituksen jäsen C ehdotti D:n kannattamana, että kaupunki antaa suostumuksensa kysymyksessä olevaan suunniteltuun rakentamiseen teknisen lautakunnan lausunnon mukaisesti. Teknisen lautakunnan lausunto oli tehty esittelijän päätösehdotuksen vastaisesti äänestyksen jälkeen. Päätökseen oli kirjattu, että lautakunnan jäsen E ehdotti jäsen F:n kannattamana, että tekninen lautakunta esittää lausuntonaan kaupunginhallitukselle, että haettua rakentamista puolletaan.

Hallinto-oikeus totesi, että valituksenalaisessa päätöksessä ei ole lainkaan perusteluja kaupunginhallituksen päätökseksi tulleelle myönteiselle kannalle. Hakemusasiassa ei tarvitse esittää perusteluja silloin, kun asianosaisen hakemus tai muu vaatimus hyväksytään sellaisenaan. Koska nyt on kuitenkin kysymyksessä suunnittelutarveratkaisu, joka sisältää viranomaisen harkintaa suunnittelutarveratkaisun erityisistä edellytyksistä ja jolla voi olla vaikutusta myös toisen asianosaisen asemaan, on myös myönteinen ratkaisu perusteltava. Kaupunginhallituksen päätös oli siten hallintolain 45 §:n vastainen.

Kaupunginhallitus oli hallinto-oikeudelle antamassaan lausunnossa ilmoittanut, että päätös perustuu nykyiseen kantatilatarkastelukäytäntöön ja tilan suuruuteen. Näissä olosuhteissa hallinto-oikeus otti enemmän viivytyksen välttämiseksi asian kokonaisuudessaan käsiteltäväksi valituksenalaisen päätöksen perustelujen puuttumisesta huolimatta.

Eri mieltä olleen jäsenen äänestyslausunto

Eri mieltä ollut jäsen katsoi, että hallintolain 45 §:ssä säädettyä päätöksen perustelemisvelvollisuuden sisältöä ja laajuutta tulkittaessa on otettava huomioon hakemuksessa ja viranomaisvalmistelussa selvitetyt, hakemusratkaisun kannalta keskeiset seikat eikä ainoastaan päätöslausumaan kirjattu sisältö. Päätös on perusteltu puutteista huolimatta hallintolain 45 §:n vaatimukset täyttäen, kun otetaan huomioon, että hakemuksessa ja viranomaisvalmistelussa oli selvitetty hakemusratkaisun kannalta keskeiset seikat. Lisäksi asiassa on otettava huomioon, etteivät muutoksenhakijat olleet vedonneet päätöksen perustelujen mahdollisiin puutteisiin. Muotovirheen tulee olla olennainen, jotta tuomioistuin voi siihen puuttua oma-aloitteisesti. Tässä tapauksessa ei muutoksenhakijoiden oikeusturva edellyttänyt tuomioistuimen kannanottoa perustelujen sisältöön viran puolesta. Eri mieltä ollut jäsen olisi ratkaissut asian ilman, että ratkaisun yhteydessä otetaan kantaa perustelujen sisältöön.

OIKEUSOHJEET

Hallintolaki 45 §
Maankäyttö- ja rakennuslaki 16 §
Maankäyttö- ja rakennuslaki 137 §
Maankäyttö- ja rakennuslaki 174 § 1 momentti

Äänestys 6-1 koko jaoston istunto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.