Hämeenlinnan HAO 31.05.2012 12/0198/4

Perusoikeudet - oikeus työhön - lailla säätämisen vaatimus - sähköturvallisuus - sähköpätevyys - - pätevyystodistuksen peruuttaminen - toimivalta

Diaarinumero: 02117/11/7206
Taltionumero: 12/0198/4
Antopäivä: 31.5.2012

Päätöslyhennelmä

Henkilö- ja yritysarviointi Seti Oy peruutti 18.4.2011 tekemällään päätöksellä N.N:lle 18.6.2002 myönnetyn sähköpätevyys 2 pätevyystodistuksen, koska pätevyystodistuksen perusteena oleva X Oy:n 3.6.2002 päivätty työtodistus oli Seti Oy:n käsityksen mukaan väärennetty. Seti Oy:n laatuohjeen mukaan pätevyystodistus tuli peruuttaa, mikäli todistuksen asiasisältö todetaan paikkansa pitämättömäksi. Seti Oy:n hallitus hylkäsi N.N:n oikaisuvaatimuksen.

Seti Oy perusti toimivaltansa peruuttaa pätevyystodistus pelkästään edellä mainittuun pätevyydenarvioinnin laatuohjeeseen eikä hallintolain asiavirheen oikaisemisesta annettuun hallintolain 50 §:n säännökseen.

Hallinto-oikeus kumosi valituksenalaiset päätökset.

Hallinto-oikeus, otettuaan huomioon myös sähköturvallisuuslain 26 §:n säännöksen, perusteli päätöstään muun ohessa seuraavasti:

Kysymyksessä oleva sähköpätevyys 2 oikeuttaa toimimaan enintään 1000 voltin vaihtojännitteisten ja 1500 voltin tasajännitteisten sähkölaitteiden ja -laitteistojen sähkötöiden johtajana sekä käytön johtajana.

Sähköpätevyystodistuksen peruuttaminen merkitsee näin ollen puuttumista henkilön jo saamaan oikeuteen hankkia toimeentulonsa valitsemallaan työllä, ammatilla tai elinkeinolla. Sähköpätevyystodistuksen peruuttamista ei ole sähköturvallisuuslaissa eikä muuallakaan lainsäädännössä säädetty arviointilaitoksen tehtäväksi.

Seti Oy:llä on toiminnassaan ohjeena sähköturvallisuusviranomaisen edellyttämä ja Mittatekniikan keskuksen FINAS -akkreditointiyksikön arvioima ja hyväksymä laatujärjestelmä. Laatujärjestelmässä määritellään pätevyystodistuksien myöntämis- ja peruuttamisehdot.

Seti Oy:n laatuohje ja sen perusteella tehty päätös sähköpätevyystodistuksen peruuttamisesta liittyvät perustuslaissa säädettyyn perusoikeuteen eli oikeuteen työhön ja elinkeinon harjoittamiseen, koska peruuttamista on pidettävä työstä erottamisena. Tällainen puolestaan voi tapahtua vain laissa säädettyjen edellytysten perusteella.

Laatuohje ei ole lakiin rinnastettava säädös vaikka se onkin sähköturvallisuusviranomaisen edellyttämä ja Mittatekniikan keskuksen akkreditointipalvelun hyväksymä, ja Seti Oy on sähköturvallisuuslaissa tarkoitettu Turvatekniikan keskuksen nimeämä arviointilaitos.

Koska Seti Oy:llä ei ole ollut lakiin perustuvaa toimivaltaa peruuttaa henkilölle myönnettyä sähköpätevyystodistusta, yhtiön tekemä päätös ja oikaisupäätös oli kumottava.

Oikeusohjeet

Suomen perustuslaki 18 §
Sähköturvallisuuslaki 8 §
Sähköturvallisuuslaki 10 §
Sähköturvallisuuslaki 24 e §
Sähköturvallisuuslaki 26 §
Kauppa ja teollisuusministeriön päätös sähköalan töistä (516/1996) 13 §

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.