Helsingin HAO 30.12.2011 11/1348/5

Lastensuojelu - Huostaanottohakemus - Toimivaltainen viranomainen - Bryssel IIa -asetus - Lapsen asuinpaikka

Diaarinumero: 03703/11/6131
Taltionumero: 11/1348/5
Antopäivä: 30.12.2011

Asiassa oli kysymys siitä, onko Suomessa olevalla hallinto-oikeudella toimivaltaa huostaanottohakemuksen käsittelemiseen.

Hallinto-oikeus määritteli lapsen kansalaisuuteen, asumisen kestoon, kielitaitoon, koulunkäyntiin sekä perhe- ja sosiaalisiin siteisiin tehdyn kokonaisarvioinnin perusteella, että lapsen identiteetin, kulttuurisen ja sosiaalisen kiinnittymisen voitiin arvioida kohdistuvan enemmän Viroon kuin Suomeen. Lapsen ei voitu katsoa kiinnittyneen Suomeen siinä määrin, että hänen asuinpaikkansa olisi Bryssel IIa -asetuksen 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla ollut Suomessa.

Koska hallinto-oikeudella ei ollut toimivaltaa, huostaanottoa koskeva hakemus jätettiin tutkimatta. Päätöksestä ilmoitettiin Suomen oikeusministeriön välityksellä Viron jäsenvaltion toimivaltaiselle tuomioistuimelle.

Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen 2.4.2009 asiassa C-523/07 antama tuomio. KHO 2009:68

Neuvoston asetus (EY) N:o 2201/2003 tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avioliittoa ja vanhempain vastuuta koskevissa asioissa ja asetuksen (EY) N:o 1347/2000 kumoamisesta

Lastensuojelulaki 16 §

KHO:n päätös 18.1.2013 taltionumero 244: Päätöstä ei muuteta

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.