Helsingin HAO 28.03.2011 11/0264/5

Lastensuojelu - Kiireellisen sijoituksen lakkaaminen - Muutoksenhakukelpoisuus - Valituskelpoisuus

Diaarinumero: 00118/11/6132
Taltionumero: 11/0264/5
Antopäivä: 28.3.2011

Lapsen huoltaja oli valittanut hallinto-oikeuteen sosiaalityöntekijän lastensuojelulain 39 §:n 1 momentin nojalla tekemästä kiireellisen sijoituksen lakkaamista koskevasta päätöksestä. Päätökseen liitetyn valitusosoituksen mukaan siihen haetaan muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen.

Hallinto-oikeus totesi, että kiireellistä sijoitusta koskevan päätöksen 31.10.2010 nojalla lapsen sijoitus on, lastensuojelulain 38 §:n 1 momentti huomioon otettuna, voinut kestää korkeintaan 30 päivää eli 29.11.2010 asti. Lasta koskeva sijoitus on suoraan lain nojalla rauennut, kun 29.11.2010 mennessä ei ole tehty lain 43 §:n 1 momentin mukaista päätöstä tai saman pykälän 2 momentin mukaista hakemusta lapsen huostaanotosta eikä myöskään lain 38 §:n 3 momentin mukaista päätöstä kiireellisen sijoituksen jatkamisesta. Lain 39 §:n 1 momentin perusteella sosiaalityöntekijän on sijoituksen rauettua tullut välittömästi tehdä päätös kiireellisen sijoituksen lopettamisesta.

Kiireellisen sijoituksen lopettamista koskevalla päätöksellä ei ole sijoituksen rauettua määräajan kulumisen vuoksi itsenäisiä oikeudellisia vaikutuksia eikä viranhaltijalla ole päätöksen sisältöön nähden vaihtoehtoja. Päätös on luonteeltaan toteava. Sosiaalityöntekijän päätöstä ei ole tähän nähden pidettävä muutoksenhakukelpoisena. Päätökseen ei siten voida hakea muutosta sosiaalihuoltolain 45 §:ssä säädetyllä tavalla eikä asiaa tämän vuoksi ei ole syytä siirtää käsiteltäväksi kaupungin sosiaalihuollon toimielimelle. Hallinto-oikeus jätti muutoksenhaun tutkimatta ja poisti siihen liitetyn virheellisen valitusosoituksen.

Hallinto-oikeus totesi lisäksi, ettei lapsen huoltaja ole voinut saattaa suoraan hallinto-oikeuden käsiteltäväksi kysymystä siitä, että asiassa ei ole tehty lastensuojelulain 38 §:n 3 momentin mukaista kiireellisen sijoituksen jatkamista koskevaa päätöstä tai lain 43 §:n mukaista huostaanottoa koskevaa päätöstä tai hakemusta.

Lastensuojelulaki 38 § 1, 2 ja 3 mom
Lastensuojelulaki 39 § 1 ja 2 mom
Lastensuojelulaki 90 §
Sosiaalihuoltolaki 45 §
Hallintolainkäyttölaki 5 § 1 mom

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.