Turun HAO 09.12.2010 10/0947/2

Asiakirjajulkisuus - YK:n pakolaisjärjestö UNHCR - RRF-lomake - Maahanmuuttovirasto

Diaarinumero: 02528/09/1203
Taltionumero: 10/0947/2
Antopäivä: 9.12.2010

Asiassa oli kysymys YK:n pakolaisjärjestön UNHCR:n RRF-lomakkeen (resettlement registration form) julkisuudesta.

Puolisot A ja B oli valittu kiintiöpakolaisina Suomeen vuoden 2003 pakolaiskiintiössä ja he olivat saaneet pysyvän oleskeluluvan vuonna 2006. A ja B olivat 21.8.2009 pyytäneet Maahanmuutovirastoa luovuttamaan kokonaisuudessaan heidän pakolaisasemaansa koskevat, vuonna 2003 laaditut UNHCR:n RRF-lomakkeet käytettäväksi heidän lastensa turvapaikkahakemusten käsittelyssä Ruotsissa. Maahanmuuttovirasto oli luovuttanut lomakkeet vain osittain.

A ja B valittivat Maahanmuuttoviraston päätöksestä hallinto-oikeuteen ja vaativat edelleen RRF-lomakkeiden luovuttamista kokonaisuudessaan. Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen perustellen päätöstään seuraavasti.

A:n ja B:n pyytämät asiakirjat koskevat varsinaisesti heidän pakolaisasemansa määrittelyä, mutta ne sisältävät tietoja myös muista henkilöistä sekä UNHCR:n ohjeista koskien Iranista tulevia pakolaisia ja turvapaikan hakijoita. Asiakirjat liittyvät näin ollen Suomen ja UNHCR:n välisiin suhteisiin Suomeen tulevia kiintiöpakolaisia valittaessa. UNHCR:n kannan mukaan RRF-lomakkeita ei tulisi sellaisenaan antaa henkilöille, joita ne koskevat. Kun tämän kannan vastaisesti toimiminen saattaisi vastaisuudessa heikentää Suomen edellytyksiä toimia kansainvälisessä yhteistyössä UNHCR:n kanssa, RRF-lomakkeet ovat viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (julkisuuslaki) 24 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan salassa pidettäviä asiakirjoja.

Pyydetyissä asiakirjoissa UNHCR arvioi A:n ja B:n vainokertomuksia eli väitetyn vainon perusteita ja kertomusten uskottavuutta pakolaisaseman antamisen edellytyksiin nähden. Asiakirjat ovat vaikuttaneet A:n ja B:n pakolaisaseman ja oleskeluluvan antamiseen. Tuon asian käsittely on kuitenkin päättynyt A:n ja B:n saatua pysyvän oleskeluluvan. A:lla ja B:lla ei nyt ole Maahanmuuttovirastossa tai muussakaan viranomaisessa vireillä mitään sellaista asiaa, jonka käsittelyyn pyydetyt asiakirjat voivat vaikuttaa. Kun lisäksi otetaan huomioon, että asiakirjoja on pyydetty A:n ja B:n lasten turvapaikkahakemusten käsittelyyn Ruotsissa, A:lla ja B:lla ei ole julkisuuslain 11 §:n 1 momenttiin perustuvaa asianosaisen oikeutta kyseisten salassa pidettävien asiakirjojen saamiseen.

A ja B ovat saaneet RRF-lomakkeiden ne osat, jotka sisältävät henkilö- ja muita tietoja vain heistä itsestään sekä heidän lapsistaan ja lähisukulaisistaan. Valituksessa vaadittujen osien antaminen RRF-lomakkeista voi sen sijaan vaarantaa Suomen valtion ja UNHCR:n luottamuksellisen suhteen pakolaisia koskevien tietojen vaihdossa ja on siten vastoin julkisuuslain 11 §:n 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettua erittäin tärkeää yleistä etua. A:lla ja B:lla ei näin ollen ole myöskään julkisuuslain 12 §:n nojalla oikeutta saada vaatimiaan tietoja.

Sovelletut oikeusohjeet

Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 1 § 1 mom
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 9 § 1 mom
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 10 §
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 11 § 1 mom
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 11 § 2 mom 1 kohta
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 12 §
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 22 §
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24 § 1 mom 2 kohta

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.