Turun HAO 27.10.2009 09/0381/1

Kommunalärende - Fastighetsförsäljning - Stöd av statliga medel - Påverkan på handeln mellan medlemsstaterna

Kunnallisasia - Kiinteistön myynti - Valtiontuki - Vaikutus jäsenvaltioiden väliseen kauppaan

Diaarinumero: 01485/08/2299
Taltionumero: 09/0381/1
Antopäivä: 27.10.2009

Kommunfullmäktige hade beslutat att sälja två av kommunen ägda fastigheter till ett aktiebolag, som från förut arrenderade fastigheterna för en tid om 40 år och dessutom ägde den befintliga huvudbyggnaden samt uthyrningsstugor på området.

Ändringssökandena hade bland annat framfört att försäljningen skett till underpris och beslutet således även stridit mot fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen (EG-fördraget), då det inneburit stöd av statliga medel som snedvrider konkurrensen mellan företagare inom samma bransch.

Förvaltningsdomstolen fann att försäljningen inte skett till ett sådant synbart underpris på grundval av vilket kommunfullmäktige kunde anses ha missbrukat sin prövningsrätt. Förvaltningsdomstolen konstaterade emellertid att en bedömning av fastigheternas värde i vilken det gällande arrendeavtalet mellan kommunen och aktiebolaget tagits i beaktande inte kan åberopas för att svara på frågan om företaget eventuellt genom arrangemanget erhållit stöd av statliga medel, eftersom köparen i detta fall frigörs från den belastning som varit en grund för bedömningen. Besvärsgrunden som hänförde sig till EG-fördraget prövades således skilt.

Förvaltningsdomstolen noterade bland annat att företaget var verksamt inom restaurang- och inkvarteringsbranschen och erbjöd i tillägg gästhamnsrelaterad service. Trots att företagets verksamhet även innefattade service till kunder från övriga medlemsstater och således i viss mån anknöt till en marknad på gemenskapsnivå, fann förvaltningsdomstolen likväl att företaget var verksamt praktiskt taget enbart på den inhemska marknaden och att fastighetsförsäljningen till företaget därför inte påverkade handeln mellan gemenskapens medlemsstater. Försäljningsbeslutet kunde inte anses vara oförenligt med den gemensamma marknaden.

Kommunallagen 90 § 1 mom
Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen artikel 87.1

HFD:s beslut 15.10.2010 liggarenummer 2710. HFD upphävde förvaltningsdomstolens samt kommunfullmäktiges beslut. I skälen till sitt beslut konstaterade HFD bland annat att villkoret för tillämpningen av bestämmelserna om statligt stöd kan uppfyllas oberoende av om stödtagaren själv deltar i handeln mellan medlemsstaterna eller inte. Tolkningen av villkoret är vid och kräver inte att det kan visas att stödet faktiskt snedvrider konkurrensen. Ett stöd till en sådan lokal näringsidkare som restaurang- och inkvarteringsföretaget i fråga är kan göra det svårare för konkurrenter i samma bransch att etablera sig på området. Den potentiella effekten på handeln mellan medlemstaterna är således inte utesluten enbart på de grunder som framgår av förvaltningsdomstolens överklagade beslut.

Slutresultatet på HFD:s bedömning var att kommunfullmäktiges beslut hade kommit till i felaktig ordning så som avses i 90 § 2 mom. i kommunallagen.

  • ---

Kunnanvaltuusto oli päättänyt myydä kaksi kunnan omistamaa kiinteistöä osakeyhtiölle, jolla oli 40 vuoden vuokrasopimus kiinteistöihin ja joka lisäksi omisti alueella sijaitsevan päärakennuksen ja vuokramökkejä.

Valittajat olivat muun ohella esittäneet, että kiinteistöt oli myyty alihintaan, ja että päätös oli näin ollen myös Euroopan yhteisön perustamissopimuksen vastainen, koska se merkitsi alan yritysten kilpailua vääristävää valtiontukea.

Hallinto-oikeus katsoi, että kiinteistöjä ei ollut myyty sellaiseen ilmeiseen alihintaan, että kunnanvaltuuston olisi tällä perusteella voinut katsoa väärinkäyttäneen harkintavaltaansa. Hallinto-oikeus totesi kuitenkin, että kiinteistöjen arvoa koskevaan arvioon, joka oli tehty ottaen huomioon kunnan ja yhtiön välinen maavuokrasopimus, ei voi vedota harkitessa, oliko yritys mahdollisesti järjestelyn myötä saanut valtiontukea, koska ostaja tässä tapauksessa vapautuu arvioinnin perusteena olleesta vuokrarasitteesta. Perustamissopimukseen liittyvä valitusperuste tutkittiin näin ollen erikseen.

Hallinto-oikeus totesi muun muassa, että yritys toimi ravintola- ja majoitusalalla ja tarjosi lisäksi vierassatamatoimintaan liittyviä palveluja. Siitä huolimatta, että yrityksen toiminta käsitti myös palveluja muista jäsenvaltioista tuleville asiakkaille ja näin ollen tietyssä määrin liittyi yhteisötason markkinoihin, hallinto-oikeus katsoi kuitenkin, että yritys toimi käytännössä yksinomaan kotimaisilla markkinoilla ja että kiinteistönmyynti yritykselle ei siksi vaikuttanut jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Myyntipäätöstä ei voitu pitää yhteismarkkinoille soveltumattomana.

Kuntalaki 90 § 1 mom
Euroopan yhteisön perustamissopimus 87 artikla 1 kohta

KHO:n päätös 15.10.2010 taltionumero 2710. KHO kumosi hallinto-oikeuden ja kunnanvaltuuston päätöksen. Perusteluista ks. ruotsinkielinen seloste.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.