Kuopion HAO 22.12.2009 09/0806/2

Yhteydenpidon rajoittaminen - Sijaishuolto - Oikeuspsykiatriset tutkimukset - Rikostutkinta

Diaarinumero: 00889/09/6135
Taltionumero: 09/0806/2
Antopäivä: 22.12.2009

Asiassa oli ratkaistavana kysymys siitä, voitiinko lastensuojelulain nojalla rajoittaa lapsen oikeutta pitää yhteyttä läheisiinsä vireillä olevan poliisin suorittaman rikostutkinnan vuoksi ja oliko lapsen yhteydenpidon rajoittamiselle lastensuojelulain mukainen peruste.

Viranomainen oli rajoittanut X:n kaupungin sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen huostassa olevan ja sijaishuoltoon sijoitetun lapsen yhteydenpitoa äitiinsä noin kuukauden ajaksi. Päätöksen perustelujen mukaan yhteydenpidon rajoittaminen oli välttämätöntä oikeuspsykiatristen tutkimusten ajan, jotta lapsen tilanne saadaan selvitettyä mahdollisimman luotettavasti. Yhteydenpito vaaransi sijaishuollon tarkoituksen toteuttamisen ja rajoittaminen oli lapsen hoidon ja kasvatuksen kannalta välttämätöntä.

Hallinto-oikeus kumosi lapsen äidin vaatimuksesta valituksenalaisen päätöksen. Hallinto-oikeuden päätöksen perustelujen mukaan lastensuojelulain lähtökohtana on lapsen oikeus pitää yhteyttä vanhempiinsa. Tämä oikeus perustuu Suomen perustuslaissa ja kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa turvattuun yksityiselämän, perhe-elämän ja luottamuksellisen viestin suojaan. Tämän vuoksi yhteydenpidon rajoituksista on säännelty tarkasti lastensuojelulaissa ja rajoituksia on tulkittava ahtaasti. Lisäksi on otettava huomioon lapsen etu.

Lastensuojelulliset toimet tulee erottaa poliisille kuuluvasta rikoksen selvittämisestä. Poliisin tutkinnalliset syyt eivät voi sellaisenaan olla peruste lastensuojelulain mukaiselle yhteydenpidon rajoittamiselle. Lastensuojelulain mukaiselle yhteydenpidon rajoittamiselle on oltava lastensuojelullinen peruste.

Kyseisessä asiassa huostaanoton ja sijaishuoltoon sijoittamisen tarkoituksena on ollut turvata lapselle tämän käytös- ja tunne-elämänhäiriöiden ja psyykkisten ongelmien vuoksi kasvun ja kehityksen tueksi hyvin strukturoitu kasvuympäristö, selkeät säännöt sekä apu ja tuki ongelmien hoitamiseen. Sijaishuollon aikana sosiaalitoimesta oli tehty poliisille tutkintapyyntö epäillystä äidin lapseen kohdistamasta pahoinpitelystä, ja poliisi oli pyytänyt lastenpsykiatrian klinikan oikeuspsykiatrian tutkimusyksiköltä virka-apua lapsen oikeuspsykiatristen tutkimusten tekemiseksi. Lapsella oli ollut mahdollisuus pitää yhteyttä läheisiinsä asiakassuunnitelmassa sovitulla tavalla paitsi nyt kyseessä olevana oikeuspsykiatristen tutkimusten aikana. Lapsen edun mukaista sinänsä oli ollut hänen kertomuksensa luotettavuuden varmistaminen rikostutkinnan yhteydessä. Valituksenalaisen päätöksen perusteluista ei kuitenkaan ilmennyt, miten yhteydenpito olisi vaarantanut sijaishuollon tarkoituksen toteuttamisen eikä asiassa muutoinkaan käynyt ilmi, että yhteydenpidon rajoittamiselle olisi ollut lastensuojelulain 62 §:n 1 momentissa säädettyjä edellytyksiä.

Euroopan ihmisoikeussopimus 8 art
Suomen perustuslaki 10 §
Lastensuojelulaki 4 §
Lastensuojelulaki 54 §
Lastensuojelulaki 62 § 1 mom

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.