Helsingin HAO 30.8.2006 06/1200/1

Ulkomaalaisasia, Ulkomaalainen, Oleskelulupa, Oleskeluluvan myöntämättä jättäminen, Suojelupoliisin lausunto, Perusteleminen

Ulkomaalainen oli hakenut oleskelulupaa perhesiteen perusteella. Ulkomaalaisvirasto oli hylännyt hakemuksen perustellen päätöstään sillä, ettei suojelupoliisi ole puoltanut luvan myöntämistä. Kyseisen suojelupoliisin lausunnon mukaan suojelupoliisi ei puolla oleskelu- ja työluvan myöntämistä hakijalle. Lisäksi lausunnossa oli viittaus ulkomaalaisesta oleviin merkintöihin suojelupoliisin toiminnallisessa tietojärjestelmässä. Näillä merkinnöillä voi lausunnon mukaan olla merkitystä valtion turvallisuuden kannalta.

Hallinto-oikeus kumosi Ulkomaalaisviraston päätöksen ja palautti asian virastolle uudelleen käsiteltäväksi. Hallinto-oikeus lausui perusteluina, ettei Ulkomaalaisviraston päätöksestä ilmene, millä ulkomaalaislain 36 §:n mukaisella perusteella oleskelulupa on jätetty myöntämättä eikä sitä, minkä seikkojen nojalla on katsottu tuon perusteen olevan olemassa kyseisen henkilön kohdalla. Asiakirjoista ilmenevien häntä koskevien tietojen perusteella ei ole pääteltävissä, että valittaja vaarantaisi ulkomaalaislain 36 §:ssä turvatun edun. Ulkomaalaisvirasto ei ole voinut hylätä oleskelulupahakemusta asian ratkaisemiseksi tarpeellisia tietoja hankimatta pelkästään sillä perusteella, että suojelupoliisi ei puolla oleskeluluvan myöntämistä. Asiaa ei ollut ennen päätöksen tekemistä hallintolain 31 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla riittävästi selvitetty eikä päätöstä voitu myöskään pitää hallintolain 45 §:ssä edellytetyllä tavalla riittävästi perusteltuna.

Hallintolaki 31 § 1 mom
Hallintolaki 45 § 1 mom
Ulkomaalaislaki 36 § 1 mom

KHO:n päätös 12.7.2007 taltionumero 1830: Päätöstä muutetaan

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.