Vasa FD 22.12.2004 04/0557/1

Beskattning av personlig inkomst - Hushållsavdrag Ombyggnadsarbete - Bostad som den skattskyldige använder - Henkilökohtaisen tulon verotus - Kotitalousvähennys - Verovelvollisen käyttämä asunto - Perusparannustyö

Skatteverket hade godkänt makarna X och Y:s rättelseyrkande och beviljat hushållsavdrag åt vardera för ombyggnadsarbete av egnahemshus som makarna hade låtit utföra före inflyttningen. Skatteombudet hade i sina besvär yrkat att skatterättelsebesluten skulle upphävas och att de ordinarie beskattningarna skulle bringas ikraft. Skatteombudet ansåg att bostaden borde ha tagits i bruk innan arbetet hade utförts för att hushållsavdrag skulle ha kunnat beviljas.

Enligt 127a § i inkomstskattelagen får en skattskyldig från skatten dra av en del av de belopp som han eller hon har betalt för arbete som utförts i en bostad eller fritidsbostad som han eller hon använder. Förvaltningsdomstolen ansåg med stöd av regeringens proposition nr 140/2000 att beviljande av avdrag för underhålls- och ombyggnadsarbeten i den skattskyldiges bostad eller fritidsbostad förutsätter att bostaden skall användas av den skattskyldige själv och inte vara tänkt som placeringsobjekt. Makarna X och Y hade erhållit äganderätten till egnahemshuset sommaren 2001 och hade till en början enligt egen utsago använt huset som fritidshus. De hade haft för avsikt att renovera huset för att därefter användas som deras stadigvarande bostad. Inflyttningen hade skett sommaren 2003. Kravet på att bostaden skall användas av de skattskyldiga själva och inte vara tänkt som placeringsobjekt ansågs därmed uppfyllt. Det beviljade hushållsavdraget gällde kostnader för förnyande av vattentaket hösten 2001. Åtgärden ansågs utgöra ett sådant ombyggnadsarbete som berättigar till avdrag. Således hade de skattskyldiga haft rätt till det beviljade avdraget.

Inkomstskattelagen 127a §

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.