Vasa FD 13.7.2004 04/0187/4

Miljötillstånd - Placeringstillstånd - Pälsdjursfarm - Fortsatt verksamhet

Övervakningssektionen vid hälsovårdsnämnden i K kommun hade 17.8.1977 beviljat A placeringstillstånd för en pälsdjursfarm att omfatta utrymmen för 13.000 minkar. Verksamhetsidkaren meddelade 8.4.1987 i en inbegärd förklaring att minkfarmen var tömd och att den skulle bli sädesåker. Övervakningssektionen beslöt 5.5.1987 och 15.12.1988 att anteckna förklaringen till kännedom. Verksamheten på farmen återupptogs av bolaget B år 1993. Sedan bolaget B uppmanats att ansöka om miljötillstånd beviljade den kommunala miljövårdsmyndigheten 12.3.2003 bolaget B miljötillstånd för fortsatt verksamhet för pälsdjursfarm.

Ändringssökandena C och D sökte ändring i miljövårdsmyndighetens beslut och yrkade att beslutet skulle upphävas. Som motivering för sina yrkanden anförde de att den tidigare verksamhetsidkaren A år 1987 hade meddelat att farmen upphört och att farmverksamheten av denna anledningen inte kunde återupptas och beviljas miljötillstånd för fortsatt verksamhet.

Förvaltningsdomstolen förkastade besvären.
I hälsovårdslagen (469/1965), enligt vilken placeringstillståndet för farmen hade beviljats, finns inga stadganden om att ett beviljat placeringstillstånd skulle upphöra att gälla i det fall att en redan inledd verksamhet har avbrutits eller upphört. Sådana stadganden finns inte heller i hälsoskyddslagen (763/1994) genom vilken hälsovårdslagen upphävdes 1.1.1995.

Miljöskyddslagen trädde i kraft 1.3.2000. Enligt 4 § 1 momentet lagen om införande av miljöskyddslagstiftningen skall ett tillstånd som givits med stöd av hälsovårdslagen iakttas om inte något annat föreskrivs i lagen om införande av miljöskyddslagstiftningen. I lagen om införande av miljöskyddslagstiftningen finns inga stadganden som skulle upphäva ett med stöd av hälsoskyddslagen beviljat placeringstillstånd. Enligt 4 § 3 momentet lagen om införande av miljöskyddslagstiftningen tillämpas 9 och 13 kapitlet miljöskyddslagen bland annat på placeringstillstånd som beviljats med stöd av hälsoskyddslagen. I enlighet med 57 § i 9 kapitlet miljöskyddslagen kan den myndighet som har beviljat ett tillstånd besluta att detta upphör att gälla om verksamheten har varit avbruten minst fem år i en följd eller om verksamhetsutövaren meddelar att verksamheten inte inleds eller att verksamheten har avbrutits för gott. Med beaktande av att verksamheten återupptagits år 1993 kunde detta stadgande, som har trätt i kraft 1.3.2000, dock inte tillämpas retroaktivt på den situation som var rådande efter det att den tidigare verksamhetsidkaren A i en 8.4.1987 daterad skrivelse meddelat att minkfarmen var tömd och att den skulle bli sädesåker.

Det att den tidigare verksamhetsidkaren A 8.4.1987 hade meddelat att minkfarmen var tömd och att området skulle bli sädesåker hade med beaktande av det ovan nämnda därför inte inneburit att placeringstillståndet för farmen skulle ha upphört att gälla. I avsaknad av uttryckliga stadganden borde vederbörande myndighet för att placeringstillståndet för farmen skulle kunna anses ha upphört att gälla därom ha fattat ett skilt beslut. Med beaktande av detta var det fråga om fortsatt verksamhet för pälsdjursfarmen.

Vunnit laga kraft

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.