Vaasan HAO 17.12.2004 04/0546/1

Elinkeinotulon verotus - Tulo-osuus henkilöyhtiöstä - Elinkeinotoiminnan tulolähde - Tappion vähentäminen

A oli verovuosina 1998-2001 harjoittanut kioskitoimintaa, joka oli ollut tappiollista 1998-2000. A oli lisäksi kommandiittiyhtiö B:n ainoa vastuunalainen yhtiömies. Yhtiön toimialana oli isännöinti ja kiinteistönhoito ja sille oli jäänyt verotettavaa tuloa useina vuosina. Oikaisuvaatimuksessaan verotuksen oikaisulautakunnalle A vaati, että kioskitoiminnan aikaisempien vuosien elinkeinotoiminnan tappiot vähennetään kommandiittiyhtiön ansiotulosta. A viittasi korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisuun 30.7.1998 T 1347 ja katsoi, että kioskitoiminnan ja B Ky:n tulot kuuluivat hänen elinkeinotoimintansa tulolähteeseen.

Verotuksen oikaisulautakunta vaatimuksen enemmälti hyläten hyväksyi elinkeinotoiminnan tappiot vähennettäväksi vuosittain jaetusta elinkeinotoiminnan tulo-osuudesta. Valituksessaan hallinto-oikeudelle veroasiamies vaati, että A:n harjoittaman elinkeinotoiminnan tappioita ei tule vähentää hänen B Ky:stä saamasta tulo-osuudesta. Asiamies viittasi muun ohella siihen, että A:n omistama yhtymäosuus ei ollut kioskitoiminnan liikeomaisuutta. Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu 30.7.1998 T 1347 koskee tilannetta, jossa kommandiittiyhtiön osuus oli osakeyhtiön käyttöomaisuutta. Tällaisesta tilanteesta ei nyt ollut kysymys.

Hallinto-oikeus hylkäsi veroasiamiehen valituksen ja totesi tuloverolain 30 §:ssä tarkoitetun tulolähdejaon perustuvan siihen, että tulon vahvistamisesta säädetään elinkeinotoiminnan tulon, maatilatalouden tulon ja muun toiminnan tulon osalta eri laeissa. A:n harjoittama kioskitoiminta eroaa toimialaltaan B Ky:stä, joka on harjoittanut isännöintiä ja kiinteistönhoitoa. Sekä kioskitoiminnan että yhtiön harjoittaman toiminnan osalta on ollut kysymys elinkeinotoiminnasta. A on ollut B Ky:n ainoa vastuunalainen yhtiömies. Hänen kommandiittiyhtiöstä saamaansa tuloa on pidettävä elinkeinotulona.

Hallinto-oikeus viittasi tuloverolain 119 §:ään ja totesi, että A:n vaatiman tappion vähentämisen edellytyksenä ei voida pitää sitä, että kommandiittiyhtiön osuus olisi kuulunut kioskitoiminnan liikeomaisuuteen, koska tämä seikka ei vaikuta tulolähdejakoon.

Kun lisäksi otetaan huomioon, että tuloverolain säätämisen yhteydessä on ollut tarkoitus mahdollisimman pitkälle luopua tulolähdejaosta, tuloverolain säännöksiä on perusteltua tulkita siten, että A:lle elinkeinoyhtymän osakkaana jaettu tulo-osuus on A:n oman elinkeinotoiminnan kanssa saman tulolähteen tuloa niin, että kioskitoiminnan osalta vahvistettu elinkeinotoiminnan tappio voidaan vähentää kommandiittiyhtiön tulo-osuudesta oikaisulautakunnan katsomalla tavalla.

Tuloverolaki 16 §, 30 § ja 119 §.
Laki elinkeinotulon verottamisesta 2 §.

Kirjallisuus
Andersson, Edward - Ikkala, Jarmo (2001): Elinkeinoverolainsäädännön kommentaari, s. 515-516.
Rehbinder, Maria (1995): Personbolag i beskattningen, s. 255-257.

KHO:n päätös 27.10.2005: Ei muutosta.
Vuosikirja KHO:2005:66

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.