Vaasan HAO 12.7.2004 04/0226/3

Ympäristölupa - Toimintakokonaisuus - Kivenlouhimo ja -murskaamo - Maankaatopaikka - Yhteisvaikutus - Yhteisen luvan ja lupamääräysten tarve - Kohtuuton rasitus - Asian palauttaminen - Valitusoikeus - Sopimuksen vaikutus asianosaispuhevaltaan

Suunniteltu loppusijoitettavan ylijäämämaan maankaatopaikka muodostui kolmesta erillisestä täyttöalueesta, joista osa-alueella 1 oli tarkoitus louhia kalliota ennen maanläjitystoimintaa 90 000 m3 ktr täyttötilavuuden lisäämiseksi. Louhinta oli tarkoitus tehdä vähitellen noin 5 - 6 vuoden kuluessa ylijäämämaiden läjittämisen yhteydessä. Läjitystoiminta maankaatopaikalla oli tarkoitus kestää vuoteen 2018 saakka.

HAO katsoi, että koska kalliolouhinta kivilohkareiden rikotuksineen oli osa hakemuksen mukaista toimintaa osa-alueella 1 ja osatoimintojen ympäristövaikutukset jatkuivat usean vuoden yhteisinä, toimintaa oli luvan ja lupamääräysten tarpeen kannalta tarkasteltava yhtenä kokonaisuutena. Kalliolouhintaa ja kalliolohkareiden rikotusta ei voitu jättää käsiteltäväksi ympäristönsuojelulain 60 §:n mukaisessa ilmoitusmenettelyssä senkään vuoksi, että usean vuoden jatkuvasta toiminnasta saattoi lähimmässä häiriintyvässä kohteessa eli valittajien asuinkiinteistöllä aiheutua eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:ssä tarkoitettua kohtuutonta rasitusta.

Asiakirjojen ja katselmuksella tehtyjen havaintojen perusteella kun otettiin huomioon mainitun asuinrakennuksen lyhyt 80 m:n etäisyys ja maastollinen sijainti läjitysalueeseen 1 nähden, toiminnasta hakemuksen mukaisena aiheutui mainitulle asuinkiinteistölle kohtuutonta melu- ja pölyrasitusta. Osa-alueen 1 reunalle rakennettu maisemavalli ei riittävästi vähentänyt rasitusta. Asiassa oli tarpeen lisäksi selvittää muut toimenpiteet ja keinot, kuten suojavyöhykkeen leveys, toiminta-aikarajoitukset ja pölyntorjuntatoimet, toiminnasta aiheutuvan melu- ja pölypäästön vähentämiseksi.

31.5.2001 hyväksytyssä asemakaavassa osa-alue 1 on merkitty EV-alueeksi, jolla ylijäämämaan läjittäminen oli mahdollista. Koska toiminta oli muutetun asemakaavan mukaista eikä ollut selvää, että hakemus olisi hylättävä osa-alueella 1 tapahtuvan kaiken toiminnan osalta tai koko osa-alueen 1 osalta, hallinto-oikeus katsoi hakijan oikeusturvan edellyttävän, että sille varataan tilaisuus esittää uusi suunnitelma, jossa on otettu huomioon, mitä tässä päätöksessä on lausuttu. Sen vuoksi asia palautettiin ympäristökeskukselle uudelleen käsiteltäväksi.

Asiassa oli kysymys myös asianosaisten allekirjoittaman sopimuksen vaikutuksesta valittajien valitusoikeuteen.

YmpäristönsuojeluL 3 § 1 mom 2 kohta, 28 §, 42 §1 ja 2 mom
L eräistä naapuruussuhteista 17 § 1 mom
Vrt. KHO:2004:123

Lainvoimainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.