Turun HAO 21.12.2004 04/0413/1

Palkkaa vastaava korvaus, Hallintoriita, Taukojen merkitys, Määräaikainen työsopimussuhde, Tutkiminen, Määräaika hakemuksen tekemiselle, Määräaikainen virkasuhde - peräkkäiset virkasuhteet,

Hallinto-oikeus tutki peräkkäisten määräaikaisten virkasuhteiden laillisuuden siltä osin kuin virkasuhteiden välillä oli taukoa enimmillään kuukausi.

X oli ollut 2.6.1996 - 31.12.2003 kaupungin palveluksessa vanhainkodissa sairaanhoitajan, perushoitajan, lähihoitajan ja yöhoitajan sijaisena siten, että hänet oli otettu lukuisiin määräaikaisiin virka- ja työsopimussuhteisiin. Palvelussuhteiden väliin oli jäänyt toistuvasti myös eri pituisia taukoja.

X vaati hallinto-oikeudessa 28.1.2004 vireille tulleessa hakemuksessa 18 kuukauden palkkaa vastaavaa korvausta kunnallisen viranhaltijan palvelussuhdeturvasta annetun lain (palvelussuhdeturvalain) 3 §:n 2 momentin ja kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 3 §:n 2 momentin rikkomisesta.

Kaikki hakemuksessa tarkoitetut virkasuhteet olivat alkaneet ennen 1.11.2003 voimaan tullutta kunnallisesta viranhaltijasta annettua lakia. Virkasuhteiden määräaikaisuuden edellytykset arvioitiin siten palvelussuhdeturvalain perusteella. Hakemuksen tekemiselle määrätty määräaika määräytyi kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain nojalla.

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain, kuten palvelussuhdeturvalainkin, mukaan korvausvaatimus on esitettävä kuuden kuukauden kuluessa virkasuhteen päättymisestä. Kun kyse on peräkkäisistä virkasuhteista, lasketaan määräaika viimeisimmän virkasuhteen päättymisestä.

Palvelussuhdeturvalaista, kunnallista viranhaltijaa koskevasta laista tai näiden lakien esitöistä ei ilmene, miten virkasuhteiden peräkkäisyyttä tulisi arvioida tilanteissa, joissa virkasuhteiden väliin jää lyhyehkö tauko.

Vuonna 1994 voimaan tulleeseen valtion virkamieslakiin on otettu uusi säännös virkamiehen oikeudesta saada palkkaa vastaava korvaus tilanteissa, joissa virkamies on ilman tuossa laissa säädettyä perustetta nimitetty määräajaksi taikka ilman pätevää syytä nimitetty toistuvasti peräkkäin määräajaksi virkasuhteeseen. Hallituksen esityksessä valtion virkamieslaiksi (HE 291/1993) on todettu, että kyseinen säännös vastaa työsopimuslain (320/1970) 2 § 2 momenttia (125/1984). Kyseisen työsopimuslain säännöstä koskevan hallituksen esityksen (HE 205/1983) mukaan toistuvia sopimuksia voidaan pitää voimassa olevana työsopimuksena myös niissä tapauksissa, joissa sopimusten väliin jää lyhyehkö aika. Valtion virkamieslakia koskevassa hallituksen esityksessä on puolestaan todettu, että virkamies voitaisiin katsoa nimitetyksi toistuvasti peräkkäin silloinkin, kun määräaikaisten nimitysten välinen aika on enintään 30 päivää.

Hallinto-oikeus katsoi, että vastaavaa valtion virkamieslain esitöistä ilmenevää harkintaa virkasuhteiden peräkkäisyyttä arvioitaessa voitiin soveltaa myös kunnallisiin virkasuhteisiin. Tässä arviossa sillä, ovatko virkasuhteiden väliin jääneet tauot olleet tosiasiallisia katkoksia palvelusuhteessa vai onko määräaikainen viranhaltija mahdollisesti ollut virkasuhteiden välillä työsopimussuhteessa samaan työnantajaan, ei ole merkitystä.

X oli 1.10.1997 lähtien ollut perättäisissä määräaikaisissa virkasuhteissa siten, että virkasuhteiden väliin jääneiden taukojen pituus oli ollut enimmilläänkin alle kuukausi. Kun otettiin muutoinkin huomioon X:n virkasuhteiden ja niiden välisten taukojen pituudet, 1.10.1997 edeltävää aikaa koskeviin määräaikaisiin virkasuhteisiin perustuva hallinto-oikeudessa 28.1.2004 esitetty korvausvaatimus oli tehty laissa säädetyn kuuden kuukauden määräajan jälkeen ja siten myöhässä. Hallinto-oikeus jätti tutkimatta hakemuksen siltä osin kuin se perustui palvelussuhteisiin, jotka olivat päättyneet ennen 1.10.1997.

Hallinto-oikeus tutki 1.10.1997 jälkeisten virkasuhteiden määräaikaisuuden lainmukaisuuden ja hylkäsi hakemuksen.

Laki kunnallisen viranhaltijan palvelussuhdeturvasta (484/1996) 3 §
Laki kunnallisesta viranhaltijasta 3 § 3 mom
Laki kunnallisesta viranhaltijasta 59 §
Laki kunnallisesta viranhaltijasta 60 §
Hallintolainkäyttölaki 51 § 2 mom
Hallinto-oikeuslaki 3 §

Vrt. toisin Uudenmaan lääninoikeus 26.1.1999 T 25/2 työsopimuslain mukaisen työsuhteen merkityksestä (ei julkaistu).

KHO:n päätös 15.9.2006 taltionumero 2395. Päätöstä ei muuteta.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.