Turun HAO 25.5.2004 04/0175/1

Kunnallisasia - Vaalimainonta - Sananvapaus -Yksityisoikeudellinen maksu

Oikeuskysymyksenä oli, voiko kaupunki hoitaaa keskitetysti vaalimainonnan ja periä siitä 840 euron maksun. Estääkö maksun suuruus mainostamisen ja siten loukkaa sananvapautta.

Kaupunginhallitus oli päättänyt, että muu kuin kaupungin keskitetysti hoitama vaalimainonta kielletään kaupungin omistamilla ja hallitsemilla ruutukaava-alueella olevilla alueilla. Kaupunki pystyttää ruutukaava-alueelle vaalimainoskehikot sekä huolehtii mainosten asettamisesta ja poistamisesta. Mainosten liimaamisesta, paikalleen asettamisesta, huoltamisesta ja poistamisesta kaupunki perii puolueilta ja valitsijayhdistyksiltä 840 euron suuruisen korvauksen.

Puolue on valituksessaan katsonut, että kunnan toimialaan ei kuulu valtiollisten vaalien vaalimainonnan järjestäminen. Kaupunginhallituksen päätös järjestää keskitetysti vaalimainonta ja periä siitä maksu rajoittaa Suomen perustuslaissa turvattua sananvapautta. Päätös on myöskin vastoin perustuslaissa julkiselle vallalle annettua tehtävää edistää yksilön mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan ja vaikuttaa häntä itseään koskevaan päätöksentekoon. Lisäksi 840 euron suuruinen maksu muodostaa vaaleihin osallistumiselle kansainvälisten sopimusten vastaisen kohtuuttoman rajoituksen ja estää vapaiden vaalien toteutumisen.

Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen.

Kunnalla ei ole lakisääteistä velvollisuutta vaalimainonnan järjestämiseen. Vaalien huomattava yhteiskunnallinen merkitys ja toisaalta kaupungin tarve huolehtia siitä, että vaalimainonta täyttää yleisen järjestyksen, turvallisuuden ja ympäristön viihtyisyyden vaatimukset, vaalimainonnan järjestäminen kaupunginhallituksen päätöksessä tarkoitetulla tavalla kuuluu kunnan toimialaan.

Kaupungilla on lähtökohtaisesti oikeus itse päättää, miten sen omistamia ja hallitsemia alueita käytetään mainonnassa. Yleisen järjestyksen, turvallisuuden ja viihtyisyyden vaatimukset huomioon ottaen kaupunki on voinut päättää, että vaalimainonta järjestetään päätöksessä tarkoitetuin tavoin keskitetysti. Päätöksellä ei ole rajoitettu mahdollisuutta mainostaa yksityisten omistamilla tai hallitsemilla yleisillä alueilla.

Mainosten paikalleen asettamisesta, huoltamisesta ja poistamisesta perittävä korvaus on luonteeltaan yksityisoikeudellinen maksu, jonka kaupunki on voinut määrätä harkintansa mukaan. Tätä harkintavaltaa rajoittavat muun ohessa perustuslain ja kansainvälisten sopimusten säännökset. Niistä ei kuitenkaan johdu, että kaupungilla olisi velvollisuus järjestää korvauksetta vaalimainontaa hallitsemallaan alueella. Arvioitaessa maksun kohtuullisuutta suhteessa mainittuihin säännöksiin on otettava huomioon, että poliittisesta mainonnasta aiheutuu yleensäkin kustannuksia. Lisäksi maksu on määrätty vain työstä aiheutuneiden kustannusten perusteella ja se on ollut kaikille samansuuruinen.

Kaupunginhallituksen vaalimainonnan keskitettyä järjestämistä ja siitä perittävää maksua koskeva päätös ei edellä mainitut seikat huomioon ottaen loukkaa yhdenvertaisen kohtelun periaatetta eikä rajoita sananvapautta taikka oikeutta äänestää, olla ehdokkaana tai vaalien jälkeen eduskunnan jäsenenä.

Kaupunginhallitus on voinut harkintansa mukaan päättää järjestää vaalimainonnan päätöksessä tarkoitetulla tavalla. Kaupunginhallitus ei ole käyttänyt harkintavaltaansa muuhun, kuin mihin se lain mukaan on ollut käytettävissä, eikä siten ylittänyt toimivaltaansa. Päätös ei muutenkaan ole lainvastainen.

Suomen perustuslaki 12 § 1 mom
Suomen perustuslaki 14 § 3 mom
Kuntalaki 2 § 1 mom
Kuntalaki 90 §
Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimuksen 1. lisäpöytäkirja 3 artikla
Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus 19 artikla
Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus 25 artikla

KHO:n päätös 3.10.2005 taltionumero 2489. Ei muutosta lopputulokseen
(KHO 2005:62)

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.