Kuopion HAO 6.5.2004 04/0284/2

Toimeentulotuki - Erityisistä tarpeista tai olosuhteista johtuvat menot - Huostaanotetun lapsen tapaamiskustannukset - Matkakustannukset huostaanoton purkamisasiassa - Hallintoasia - Oleskelukunta

Tuleeko huostaanotetun lapsen tapaamisista ja huostaanoton purkamiseksi tehtävistä selvityksistä äidille aiheutuneet matkakustannukset ottaa huomioon toimeentulotukea myönnettäessä?

Äidin oleskelukunnan, A:n kunnan, sosiaali- ja terveyslautakunta oli hylännyt toimeentulotukihakemuksen kyseisten menojen osalta, koska ne kuuluivat lapsen huostaanottaneen B:n kunnan maksettaviksi. Päätöksessään lautakunta viittasi lastensuojelulain 24 ja 45 §:iin.

Huostaanotetun lapsen ja hänen vanhempiensa yhteydenpidosta ja siihen liittyvästä kustannusvastuusta ei ole lausuttu B:n kunnan tekemässä huoltosuunnitelmassa muuta kuin, että tapaamisista sopivat äiti ja sijaisvanhemmat keskenään. Kun matkakustannuksista ei ole muutoinkaan muuta sovittu, hallinto-oikeus katsoi, että äidin ja hänen lapsensa sovituista tapaamisista aiheutuneita äidin maksettavaksi jääneitä matkakustannuksia on pidettävä hänen erityisistä tarpeistaan ja olosuhteistaan johtuvina toimeentulotuella katettavina menoinaan.

B:n kunnassa oli vireillä lapsen huostaanoton purkamisasia. Äiti oli käynyt huostassapidon lopettamisen edellytysten selvittämiseksi C:n kunnan kasvatus- ja perheneuvolassa järjestetyissä tapaamisissa. Kyse on hallintoasian käsittelystä viranomaisessa aiheutuneista matkakustannuksista, jotka eivät lähtökohtaisesti ole toimeentulotukeen oikeuttavia menoja. Kun kuitenkin otetaan huomioon asian merkitys lapselle ja äidille sekä huostaanoton viimesijaisuus ja sen tilapäinen luonne lastensuojelullisena toimenpiteenä, äidille kyseisistä käynneistä aiheutuneita matkakustannuksia on pidettävä hänen erityisinä toimeentulotukeen oikeuttavina menoinaan.

Asiassa ei ole merkitystä sillä, vastaako kyseisistä kustannuksista lastensuojelulain nojalla mahdollisesti viime kädessä jokin muu kunta kuin se, jossa toimeentulotuen hakija oleskelee.

Hallinto-oikeus kumosi sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksen ja, ottamatta välittömästi ratkaistavakseen, olivatko edellytykset toimeentulotuen hyväksymiseen kyseisiin matkakustannuksiin muutoin olemassa, palautti asian lautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi.

Äänestys 2-1

Eri mieltä ollut jäsen katsoi, että kun kyseisissä lapsen kuljettamisesta aiheutuneissa tapaamiskustannuksissa oli kysymys lastensuojelulain 24 §:ssä tarkoitetun yhteydenpidon toteuttamisesta, kustannukset olivat lastensuojelulain 45 §:n säännökset huomioon ottaen huostaanottaneen B:n kunnan vastattavia. Kun toimeentulotuki on viimesijainen etuus, äidin oleskelukunnan A:n sosiaali- ja terveyslautakunta oli voinut hylätä toimeentulotukihakemuksen. Äidin vireillepaneman huostaanoton purkamisasian johdosta hänelle aiheutuneita matkakustannuksia eri mieltä ollut jäsen piti sellaisina yleisinä asian hoitamisesta aiheutuneina kustannuksina, jotka eivät olleet tarpeenmukaisia toimeentulotukeen oikeuttavia menoja.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.