Hämeenlinnan HAO 14.6.2004 04/0365/1

Perintöverotus, Verovapaa vakuutuskorvaus, Edunsaaja

PÄÄTÖSLYHENNELMÄ

Perinnönjättäjän lapsen A:n luovuttua kolmen lapsensa hyväksi osuudestaan henkivakuutuskorvaukseen (60186,07 euroa) perinnönjättäjän jälkeen korvaussummasta vähennettiin korvauksen verovapaa osa 35000 euroa ja loppuosa 25186,07 euroa jaettiin verotettavaksi perintöverotuksessa mainituille kolmelle lapsenlapselle.

Verotuksen oikaisulautakunta hyväksyi noiden kolmen verovelvollisen perintöverotuksistaan tekemän oikaisuvaatimuksen ja vähensi näille maksetuista henkivakuutuskorvauksista kunkin saaman korvauksen osalta verovapaana osana 35000 euroa sekä poisti verovelvollisille määrätyt perintöverot. Perusteluina lausuttiin, että A:n osuudesta vakuutuskorvaukseen on perintöverotuksessa vähennetty verovapaa osa vain kertaalleen, koska edunsaajamääräyksenä oli omaiset ja omaisina perinnönjättäjän kuolinhetkellä oli kolme rintaperillistä A mukaanluettuna. Koska A on luopunut vakuutuskorvauksesta lastensa hyväksi, lautakunta katsoi, että vakuutuskorvauksesta on vähennettävä verovapaana osana 35000 euroa kunkin kolmen A:n sijaan tulevan edunsaajan osalta.

Veroasiamies vaati hallinto-oikeudessa, että oikaisulautakunnan päätös on kumottava ja toimitettu perintöverotus on verovelvollisten osalta saatettava voimaan, koska A:n lapset eivät ole perinnönjättäjän perillisiä eivätkä myöskään vakuutuksessa edunsaajia. He ovat tässä suhteessa kolmansia. Perintö- ja lahjaverolain 7a §:n mukaan verovelvollisilla ei ole oikeutta kullakin erikseen vähentää vakuutuskorvauksesta 35000 euron verovapaata osaa.

Hallinto-oikeus hyväksyi valituksen ja kumosi oikaisulautakunnan päätöksen sekä saattoi toimitetun perintöverotuksen voimaan.

Perustelut

Sovellettava säännös

Perintö- ja lahjaverolain 7a §:n 1 momentin mukaan perintöveroa on suoritettava myös perittävän kuoleman johdosta kuolinpesälle tai edunsaajalle maksettavasta henkilövakuutuksen nojalla saadusta vakuutuskorvauksesta, jonka valtio, kunta tai muu julkisoikeudellinen yhteisö tai eläkelaitos suorittaa. Saman pykälän 2 momentin mukaan edellä 1 momentissa tarkoitettu vakuutuskorvaus on perintöverosta vapaa siltä osin kuin kunkin edunsaajan tai perillisen saama samasta kuolemantapauksesta johtuva vakuutuskorvaus on enintään 35 000 euroa.

Asiassa saatu selvitys

Perinnönjättäjä kuoli 26.2.2002. Häneltä jäi oikeudenomistajina kolme täysi-ikäistä lasta, muiden ohella A. Perinnönjättäjällä oli Nordea Henkivakuutus Suomi Oy:ssä henkivakuutus korvaussummaltaan 180558,20 euroa. Vakuutus on päättynyt vakuutetun kuoleman johdosta. Vakuutuksen edunsaajina ovat omaiset. A ilmoitti perukirjassa luopuvansa omalta osaltaan (1/3) henkivakuutuksesta kolmen lapsensa hyväksi, mutta vastaanotti perintöosansa isänsä jälkeen.

Toimitetussa perintöverotuksessa edunsaajiksi katsottiin perinnönjättäjän kolme lasta ja vakuutuskorvaus jaettiin tämän mukaisesti kolmeen osaan, joista kustakin vähennettiin verovapaa osa 35000 euroa. Ylimenevästä osasta määrättiin perintövero muiden ohella A:n kolmelle lapselle.

Verotuksen oikaisulautakunta on verovelvollisten oikaisuvaatimuksen hyväksyen katsonut, että vakuutuskorvauksesta on vähennettävä verovapaana osana 35000 euroa kunkin kolmen A:n sijaan tulevan edunsaajan osalta.

Johtopäätös

Perinnönjättäjän lähimpiä omaisia ja siten vakuutuksessa tarkoitettuja edunsaajia ovat perinnönjättäjän kuolinhetkellä olleet hänen kolme lastaan. A:n luopuminen osuudestaan vakuutuskorvaukseen ei tee hänen kolmesta lapsestaan perintö- ja lahjaverolain 7a §:ssä tarkoitettuja edunsaajia. Näiden sijaantulo-osuuksista kustakin erikseen ei näin ollen voida vähentää verovapaata osuutta.

Perintö- ja lahjaverolaki 7a §

Äänestys 2-1. Eri mieltä ollut jäsen olisi pysyttänyt oikaisulautakunnan päätöksen voimassa.

Päätös on lainvoimainen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.