Vaasan HAO 27.2.2002 02/0050/3

Kivenlouhimo - Ympäristölupa - Pohjaveden muuttamiskielto - Vesitalouslupa - Saman toiminnan yhteiskäsitte.

Oikeuskysymyksenä asiassa oli, oliko ympäristölupavirastolla
saman toiminnan lupien yhteiskäsittelyä koskevien säännösten tai
muulla perusteella toimivalta ratkaista vesitalousasian ohella
samanaikaisesti vireille pantu samaa toimintakokonaisuutta
koskeva ympäristölupahakemus, kun toiminnasta
ei aiheutunut vesien pilaantumista.
Ympäristölupavirasto oli vesilain mukaisella luparatkaisullaan
myöntänyt yhtiölle määräaikaisen luvan pohjaveden pinnan
alentamiseen ja maa-ainesten ottamiseen pohjaveden
pinnan alapuolelta. Ympäristölupavirasto jätti käsittelyratkaisullaan
tutkimatta yhtiön louhintaa, murkausta ja asfalttiasemaa koskevan
ympäristölupahakemuksen ja siirsi hakemuksen asiassa
toimivaltaiselle kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.
Ympäristökeskus vaati valituksessaan päätöksen kumoamista
siltä osin kuin se koski ympäristölupahakemuksen siirtämistä
kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ja katsoi perusteluissaan,
että ympäristölupaviraston tuli ratkaista ympäristölupahakemus,
jos toiminta edellytti ympäristöluvan lisäksi vesilain
2-9 luvun mukaista lupaa. Ympäristönsuojelulain säännösten lisäksi
myös tarkoituksenmukaisuussyyt puolsivat hakemuksen ratkaisemista
ympäristölupavirastossa samalla päätöksellä.
Lupaviranomaisen toimivallasta ympäristölupa-asioissa säädetään
ympäristönsuojelulain 31 §:ssä, jonka ensimmäinen momentti käsittelee
ympäristölupaviraston toimivaltaa. Momentin 1 kohdan mukaan ympäristölupavirasto
ratkaisee ympäristölupahakemuksen, kun toiminnalla saattaa olla merkittäviä
ympäristövaikutuksia tai asian ratkaiseminen ympäristölupavirastossa on muuten
toiminnan laatu ja luonne huomioon ottaen perusteltua. Näistä
toiminnoista säädetään pykälän 4 momentin mukaan tarkemmin asetuksella ja
ne luetellaan ympäristönsuojeluasetuksen 5 §:ssä. Asetuksella täsmennetyn
yleisen toimivallan lisäksi ympäristölupaviraston erityiseen toimivaltaan
kuuluu yksittäistapauksessa toimia lupaviranomaisena lain 31 §:n 1 momentin 2 kohdan
mukaan silloin, kun toiminta edellyttää ympäristöluvan lisäksi
vesilain 2-9 luvussa säädetyn luvan ja lupakysymykset on ympäristönsuoje
lulain 30 §:n nojalla käsiteltävä yhdessä. Yhteiskäsittely tulee kysymykseen vain
tilanteissa, joissa on käsiteltävä vesien pilaantumista koskeva
ympäristölupahakemus sekä samaa toimintaa koskeva vesilain mukainen lupahakemus.
Vastaava säännös on vesilain 16 luvun 2 §:ssä.
Asiassa ei ollut kysymys ympäristölupaviraston toimivaltaan kuuluvasta,
ympäristönsuojeluasetuksen 5 §:ssä luetellusta toiminnasta eikä toiminnasta
aiheutunut vesien pilaantumista. Näin ollen edellytykset toimintaa
koskevan ympäristölupahakemuksen ja vesilain mukaisen hakemuksen yhteiskäsittelystä
puuttuivat.
Hallinto-oikeus katsoi, ettei ympäristölupavirastolla ympäristönsuojelulain
säännökset huomioon ottaen ollut toimivaltaa käsitellä ja ratkaista
louhintaa, murskausta ja asfalttiasemaa koskevaa ympäristölupahakemusta.
Toimivaltasäännökset olivat sisällöltään ehdottomia, eikä niistä voitu
poiketa tarkoituksenmukaisuus- tai muista syistä. Valitus hylättiin.
YmpäristönsuojeluL 31 § 1 momentti
YmpäristönsuojeluL 31 § 4 momentti
YmpäristönsuojeluL 39 § 1 momentti
YmpäristönsuojeluA 5 § 1 momentti
YmpäristönsuojeluA 7 § 1 momentti 7 kohta

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.