Turun HAO 18.11.2002 02/0632/1

Määräaikainen ajokielto, Hallinnollinen ohje, Taannehtivuuskielto, Lievemmän lain periaate,Yhdenvertaisen kohtelun periaate

Ratkaistavana oli kysymys, oliko poliisi määrätessään ajokieltoa toistuvien liikennerikkomusten seurauksena menetellyt perustuslaissa säänneltyjen taannehtivuuskiellon tai lievemmän lain periaatteen vastaisesti.

Hallinto-oikeus katsoi, että toistuvien liikennerikkomusten perusteella hallinnollisesti määrättävää ajokieltoa voidaan oikeudelliselta luonteeltaan pitää rangaistuksen luontoisena seuraamuksena.

Tieliikennelaissa ajokiellon enimmäispituudeksi on säädetty kuusi kuukautta. Tarkempia säännöksiä ajokiellon pituudesta ei ole annettu laissa.

Poliisi oli ajokiellon pituutta harkitessaan soveltanut sisäasiainministeriön antamaa ohjetta, joka oli tullut voimaan 1.9.2002. Ohjeessa mainitut ajokieltoajat olivat huomattavasti ankarammat kuin ne olivat aikaisemmassa, rikkomusten tekohetkellä voimassa olleessa ohjeessa.

Koska rikkomuksista määrättyä seuraamusta ei lain tasoisesti ollut viimeisen liikennerikkomuksen jälkeen muutettu, uuden ohjeen soveltaminen ei ollut taannehtivuuskiellon vastaista.

Poliisi oli ajokieltoa määrätessään soveltanut ohjetta tekoihin, joista viimeisinkin oli tehty yli kahdeksan kuukautta ennen ohjeen voimaantuloa. Laki olisi kuitenkin jo aikaisemminkin mahdollistanut tiukemman seuraamuskäytännön. Ohjeen soveltaminen takautuvasti ei siten suoraan ollut lievemmän lain periaatteen vastaista. Mainittu periaate voitiin kuitenkin ottaa huomioon ajokieltoon määräämisen vaikuttavien tekijöiden kokonaisarvioinnissa.

Koska ajokiellon määrääminen voi tapahtua vasta kun viimeisestä rikkomuksesta on kulunut useita kuukausia, uuden ohjeen mukainen tiukentunut seuraamuskäytäntö kohdistuu ajo-oikeuden haltijoihin sattumanvaraisesti. Uuden ohjeen suora noudattaminen siirtymäkautena ei siten johda seuraamusten tasapuolisuuteen. Yhdenvertaisen kohtelun periaate huomioon ottaen hallinto-oikeus otti tästä syystä ajokiellon pituuden mittaamisessa huomioon sekä uuden että vanhan ohjeen mukaisen seuraamuskäytännön.

Suomen perustuslaki 6 §
Suomen perustuslaki 8 §
Tieliikennelaki 75 § 2 mom 5 kohta
Tieliikennelaki 78 § 2 mom

Vahvennettu istunto.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.