Turun HAO 18.11.2002 02/630/1

Psykiatrinen sairaalahoito tahdosta riippumatta - Potilaan itsemääräämisoikeuden rajoittaminen - Yhteydenpidon rajoittaminen - Potilaan omaisuuden haltuunotto-Matkapuhelin

Oikeuskysymyksenä oli, onko matkapuhelimen haltuunotto ratkaistava potilaan yhteydenpidon rajoittamista vaiko omaisuuden haltuunottoa koskevan säännöksen nojalla.

Sairaalan psykiatrisessa hoidosta vastaava lääkäri oli päättänyt ottaa tahdosta riippumatonta hoitoa edeltäneeseen tarkkailuun otetun A:n matkapuhelimen sairaalan haltuun, koska puhelimesta aiheutuisi vakavaa haittaa toimintayksikön yleiselle järjestykselle. Puhelin luovutettiin A:n avomiehelle, joka omisti sen.

A valitti päätöksestä. A ei ollut aiheuttanut toimintayksikölle vakavaa haittaa eikä häiriköinyt puhelimella.

Mielenterveyslain 1.6.2002 voimaan tullutta muutosta koskevan hallituksen esityksen mukaan potilaan yksityiselämän, perhe-elämän ja luottamuksellisen viestin suoja on turvattu perustuslaissa. Yksityiselämän piiriin kuuluu muun muassa yksilön oikeus solmia ja ylläpitää suhteita muihin ihmisiin ja ympäristöön. Yhteydenpidon rajoittamisen on tarkoitus olla poikkeuksellista, ja rajoituksen mahdollistavia säännöksiä on tulkittava ahtaasti.

Matkapuhelinten yleistyminen on muuttanut viestintää siten, että tavanomainen yhteydenpito yhä useammin tapahtuu henkilökohtaisten viestimien välityksellä ja hyödyntäen niiden erityisominaisuuksia kuten suoria puhelinkontakteja, tekstiviestien ja sähköpostien lähettämistä ja vastaanottamista sekä tallennettuja puhelinnumerotietoja ja puhelinvastaajaa. Puhelimen haltuunotto rajoittaa siten huomattavasti potilaan mahdollisuuksia pitää yhteyttä muihin ihmisiin.

Puhelimen haltuunottoa on ensisijaisesti harkittava mielenterveyslain yhtydenpidon rajoittamista koskevien erityissäännösten nojalla eikä omaisuuden haltuunottoa koskevien säännösten perusteella. Matkapuhelin voidaan ottaa potilaalta vain, jos sen käytöstä on vakavaa haittaa potilaan hoidolle, kuntoutukselle tai turvallisuudelle tai jos rajoittaminen on välttämätöntä muun henkilön yksityiselämän suojaamiseksi. Lievimmän puuttumisen periaatteen eli suhteellisuusperiaatteen soveltaminen edellyttää lisäksi, että puhelin voidaan kokonaan ottaa haltuun vain, jos vähemmät toimet eivät ole riittäviä.

Matkapuhelin oli sairaalan antaman selvityksen mukaan otettu sairaalassa noudatetun käytännön mukaisesti tahdosta riippumatonta hoitoa edeltävään tarkkailuun otetuilta potilailta kaavamaisesti pois omaisuuden haltuunottoa koskevan säännöksen perusteella harkitsematta asiaa yhteydenpidon rajoittamista koskevien säännösten kannalta. Puhelimen poisottamista koskevan hallintopäätöksen tosiasiallisen yhteydenpidon rajoittamista koskevan luonteen vuoksi päätös olisi kuitenkin ollut tehtävä yhteydenpidon rajoittamista koskevia mielenterveyslain säännöksiä soveltamalla. Päätös oli siten lainvastainen. Hallinto-oikeus palautti asian sairaalaan uudelleen käsiteltäväksi. A:n hoidon turvaamiseksi valituksenalaista päätöstä oli noudatettava, kunnes asia oli sairaalassa uudelleen käsitelty ja ratkaistu hallinto-oikeuden päätöksen mukaisesti.

Mielenterveyslaki 22 a §
Mielenterveyslaki 22 g §
Mielenterveyslaki 22 j §
Hallintolainkäyttölaki 32 § 3 mom

Vahvennettu istunto. Äänestys 4 - 3.

Vähemmistö ratkaisi asian omaisuuden haltuunottoa koskevan 22 g §:n nojalla ja kumosi vastaavan lääkärin päätöksen, koska päätöksessä tai valituksen johdosta hallinto-oikeudelle annetussa selityksessä ei ollut esitetty riittävää selvitystä siitä, että A:n hallussa olleen matkapuhelimen ottaminen kokonaan toimintayksikön haltuun olisi ollut välttämätöntä hoidon tai toimintayksikön yleisen järjestyksen turvaamiseksi.

Vähemmistö katsoi, että matkapuhelimen ottamista toimintayksikön haltuun 22 g §:n nojalla ei periaatteessa estä se, että matkapuhelin on myös 22 j §:ssä tarkoitettu yhteydenpitoväline. Myös 22 g §:ää sovellettaessa on otettava huomioon 22 a §:stä ilmenevät periaatteet. Niiden mukaan haltuunotto tulee kyseeseen vain, jos muut toimet ovat riittämättömiä. Laissa ei myöskään ole estettä sille, että omaisuus otetaan haltuun siten, että sen käyttö on sallittu valvotusti.

Esittelijän päätösehdotus oli vähemmistön ratkaisun mukainen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.