Hämeenlinnan HAO 22.2.2002 02/0105/1

Hallintomenettely, Asian palauttaminen, Prosessuaaliset palautuspäätökset, Viranomaisen selvitysvelvollisuus, Hallintopäätöksen perusteleminen, Muutoksenhaku verotukseen

Asian ratkaisemista varten tarvittavat tosiseikat eivät riittävällä tarkkuudella ilmenneet jutun asiakirjoista. Ratkaistavana oli, ryhtyykö hallinto-oikeus selvittämään jutun tosiseikkoja vai palautetaanko asia verotuksen oikaisulautakunnalle.

X oli oikaisuvaatimuksessaan vaatinut Tampereella olleen asuntonsa ja Nokialla olleen työpaikkansa välisistä matkoista aiheutuneiden kustannusten vähentämistä oman auton käyttökustannusten mukaan laskettuna. Vaatimuksensa tueksi hän esitti selvityksen työvuorojensa alkamis- ja päättymisajankohdista sekä jäljennöksen työvuorolistastaan. Asian valmistelija oli merkinnyt kirjelmään linja-autojen lähtöaikoja aamulla Tampereelta sekä kannanoton "Bussilla pääsee jokaiseen työvuoroon ja pois". Oikaisulautakunta hylkäsi vaatimuksen, koska X ei ollut esittänyt hyväksyttävää selvitystä siitä, että julkisten kulkuneuvojen käyttö ei olisi ollut mahdollista. Lautakunta totesi edelleen, että linja-autojen aikataulujen mukaan X pääsee jokaiseen työvuoroon ja niistä pois julkisia kulkuneuvoja käyttäen.

X uudisti valituksessaan vaatimuksensa todeten, että hän ei voi aikataulujen sopimattomuuden vuoksi käyttää työmatkoillaan linja-autoa. Veroasiamies viittasi vastineessaan oikaisulautakunnan päätöksen perusteluihin. Vastineessa ei esitetty yksilöityä selvitystä X:n käytettävissä olleiden linja-autovuorojen aikatauluista.

Hallinto-oikeus totesi päätöksessään, että toimittamalla oikaisulautakunnalle edellä mainitun selvityksen X on täyttänyt oman selvitysvelvollisuutensa. Muun asian ratkaisemista varten tarvittavan selvityksen hankkiminen on tässä tilanteessa kuulunut hallintomenettelylain 17 §:n 2 momentin mukaan lautakunnalle. Lautakunnan olisi tullut ennen asian ratkaisemista selvittää aamu-, ilta- ja yövuorojen osalta erikseen, onko X:n työmatkat ollut mahdollista tehdä linja-autoa käyttäen. Asiaa selvitettäessä ilmenneet tosiseikat olisi hallintomenettelylain 24 §:n 1 momentin edellyttämällä tavalla myös tullut, nyt käytetyn yleisluontoisen toteamuksen sijasta, selostaa ja arvioida oikaisulautakunnan päätöksen perusteluissa. Kun asiaa ei siten ollut oikaisulautakunnassa selvitetty lain edellyttämällä tavalla ja kun myöskään päätöksen perustelut eivät täyttäneet laissa säädettyjä edellytyksiä, hallinto-oikeus kumosi oikaisulautakunnan päätöksen ja palautti asian sille uudelleen käsiteltäväksi.

Hallintomenettelylaki 17 §
Hallintomenettelylaki 24 § 1 mom.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.