Turun HAO 22.2.2001 01/0096/1

Poikkeamisvalta - Toimivalta - Suunnittelutarveratkaisu - Rantavyöhyke - Rantavyöhykkeen ulottuvuus - Vakituinen asunto

Yritys oli hakenut suunnittelutarveratkaisua omakotitalon rakentamiseen
Turun kaupungin Hirvensalon saaren Kaistarniemeen
alueelle, joka on tiiviisti rakennettua ja jolle oli valmisteilla
asemakaava. Kaupunginhallitus myönsi hakemuksen mukaisen
luvan. Ympäristökeskus valitti päätöksestä muun ohella
sillä perusteella, ettei kaupungilla ole toimivaltaa suunnittelutarveratkaisun
tekemiseen ranta-alueella. Hallinto-oikeus
kumosi päätöksen.
Meren tai vesistön ranta-alueeseen kuuluvalle rantavyöhykkeelle
ei saa rakentaa rakennusta ilman asemakaavaa tai sellaista
oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa on erityisesti määrätty
yleiskaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen
perusteena. Rakennuspaikan etäisyys rannasta oli lyhimmillään
30 metriä ja pisimmillään 70 metriä. Suunnitellun rakennuksen
etäisyys rannasta oli noin 50 metriä. Rakennuspaikka
sijaitsee siten rantavyöhykkeellä.
Kunta ei saa myöntää poikkeusta maankäyttö- ja rakennuslaissa
säädetyistä tai sen nojalla annetuista rakentamista tai muuta
toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista
ja muista rajoituksista, kun kysymys on uuden rakennuksen
rakentamisesta ranta-alueelle, jolla ei ole voimassa
asemakaavaa tai oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Kyseisen poikkeamisen
voi myöntää vain alueellinen ympäristökeskus. Kaupunginhallituksella
ei ollut toimivaltaa suostua yhtiön hakemukseen.
Päätös oli lainvastainen.
Maankäyttö- ja rakennusL 16 § 5 mom
Maankäyttö- ja rakennusL 72 § 1 mom
Maankäyttö- ja rakennusL 171 §

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.