Turun HAO 22.2.2001 01/0095/1

Poikkeamisvalta - Toimivalta - Suunnittelutarveratkaisu - Ranta-alue - Ranta-alueen ulottuvuus - Vakituinen asunto

Määräalan omistaja oli hakenut suunnittelutarveratkaisua omakotitalon
rakentamiseen Turun kaupungin Satavan saaressa sijaitsevalle
rakennuspaikalle. Kaupunginhallitus oli suostunut
hakemukseen. Ympäristökeskus valitti päätöksestä muun ohella
sillä perusteella, ettei kaupungilla ole toimivaltaa suunnittelutarveratkaisun
tekemiseen ranta-alueella. Hallinto-oikeus
kumosi päätöksen.
Meren ja vesistön ranta-alueeseen kuuluvalle rantavyöhykkeelle
ei saa rakentaa rakennusta ilman asemakaavaa tai sellaista
oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa on erityisesti määrätty
yleiskaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen
perusteena. Säännös koskee myös sellaista ranta-aluetta,
jolla rakentamisen ja muun käytön suunnitteleminen pääasiassa
rantaan tukeutuvan loma-asutuksen järjestämiseksi on
tarpeen alueella odotettavissa olevan rakentamisen vuoksi.
Alueella, jolla oli useita loma-asuntoja ja vakituisia asuntoja,
ei ollut voimassa asemakaavaa tai oikeusvaikutteista
yleiskaavaa. Rakennuspaikka sijaitsi rantaan rajoittuvien ja
jo rakennettujen rantarakennuspaikkojen takana noin 95 metrin
etäisyydellä rannasta. Suunnitellun asuinrakennuksen etäisyys
rannasta oli 130 metriä. Rakennuspaikka oli metsäisen mäen
rinteessä olemassa olevia rantarakennuspaikkoja selvästi ylempänä,
noin 30 metrin korkeudella rannasta. Rakennuspaikalla
oli osuudet kantatilan yhteiseen vesialueeseen, venevalkamaan
ja teihin.
Alueelle oli pääasiassa rantaan tukeutuvan loma-asutuksen
johdosta muodostunut alueen suunnittelutarpeen aiheuttavaa
rakentamista. Ranta-aluetta koskevan säännöksen soveltamisen
kannalta ei merkitystä ollut sillä, ettei hakemuksessa kysymyksessä
olevalla yksittäisellä hankkeella muodostettu rantaan
tukeutuvaa loma-asutusta. Kun otettiin huomioon rakennuspaikan
sijainti olemassa oleviin rantarakennuspaikkoihin ja rantaan
nähden, suunnitellun asuinrakennuksen etäisyys rannasta sekä
rakennuspaikan oikeus venevalkamaan ja sinne johtavaan tiehen,
sijaitsi rakennuspaikka maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitetulla
ranta-alueella.
Kunta ei saa myöntää poikkeusta maankäyttö- ja rakennuslaissa
säädetyistä tai sen nojalla annetuista rakentamista tai muuta
toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista
ja muista rajoituksista, kun kysymys on uuden rakennuksen
rakentamisesta ranta-alueelle, jolla ei ole voimassa asemakaavaa
tai oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Kyseisen poikkeamisen
voi myöntää vain alueellinen ympäristökeskus. Kaupunginhallituksella
ei siten ollut toimivaltaa suostua yhtiön hakemukseen.
Päätös oli lainvastainen.
Maankäyttö- ja rakennusL 16 § 5 mom
Maankäyttö- ja rakennusL 72 §
Maankäyttö- ja rakennusL 171 §

KHO:n päätös 10.6.2002 taltionumero 1445; Rauennut peruutuksen vuoksi.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.