Helsingin HAO 21.12.2001 01/0913/2

Asiakirjajulkisuus - Potilasasiakirjat - Kuolleen henkilön potilasasiakirjat - Etujen ja oikeuksien selvittäminen tai toteuttaminen

Oikeuskysymyksenä asiassa oli, voidaanko kuolleen isän
sairauskertomukset antaa tyttärelle. Tytär oli pyytänyt
asiakirjoja selvittääkseen isän sairauksien perinnöllisyyttä ja
tätä kautta niiden mahdollista merkitystä hänen omaan terveyteensä.
Terveysviraston toimitusjohtaja oli hylännyt tyttären hakemuksen.
Tytär ilmoitti valituksessaan tutkivansa asiaa oman terveytensä takia.
Hän halusi tietää, mitä sairauksia isällä oli tämän eläessä ollut ja
viittasivatko ne mahdolliseen perinnöllisyyteen.

Hallinto-oikeus hylkäsi tyttären valituksen ja lausui päätöksen
perusteluissa seuraavaa:
Potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 13 §:n 1 momentin
mukaan potilasasiakirjoihin sisältyvät tiedot ovat salassapidettäviä.
Pykälän 2 momentin mukaan terveydenhuollon ammattihenkilö tai
muu terveydenhuollon toimintayksikössä työskentelevä taikka
sen tehtäviä suorittava henkilö ei saa ilman potilaan kirjallista
suostumusta antaa sivulliselle potilasasiakirjoihin sisältyviä tietoja.
Pykälän 3 momentin 5 kohdan mukaan sen estämättä, mitä 2
momentissa säädetään, saadaan antaa kuolleen henkilön elinaikana
annettua terveyden- ja sairaanhoitoa koskevia tietoja perustellusta
kirjallisesta hakemuksesta sille, joka tarvitsee tietoja tärkeiden
etujensa tai oikeuksiensa selvittämistä tai toteuttamista varten
siltä osin kuin tiedot ovat välttämättömiä etujen tai oikeuksien
selvittämiseksi tai toteuttamiseksi; luovutuksensaaja ei saa
käyttää tai luovuttaa tietoja edelleen muuhun tarkoitukseen.

Edellä mainitun 5 kohdan mukaiseen tietojen saamiseen kuolleen
henkilön potilasasiakirjoista tuli olla sanotun kohdan sisältämien
edellytysten kannalta objektiivisesti perusteltavissa oleva
ja olennaisena pidettävä syy. Tytär ei ollut esittänyt
lainkohdassa tarkoitettua syytä isänsä sai rauskertomuksen saamiseen.

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 13 § 3 mom 5 kohta

KHO:n päätös 25.9.2002 taltionumero 2292. Päätöksen lopputulosta
ei muuteta.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.