Helsingin HAO 20.12.2001 01/0893/2

Asiakirjajulkisuus - Diaarinumerotiedot - Oikeusrekisterikeskus - Tuomiolauselmajärjestelmä - Rikosasiainrekisteri

Oikeusministeriölle osoitettu tietopyyntö oli koskenut käräjäoikeuksien
ja hovioikeuksien päätösten diaarinumeroita jutuissa, joissa oli
sovellettu rikoslain hätävarjelusäännöksiä. Diaarinumerotietoja oli
pyydetty TV:lle tehtävää oikeuselämän asia- ja ajankohtaisohjelmaa
varten. Diaarinumerotietojen perusteella hakijoiden oli tarkoitus
tilata tuomioistuimista ratkaisutietoja.

Oikeusrekisterikeskus, jolle oikeusministeriö oli hakemuksen siirtänyt,
oli hylännyt hakemuksen. Päätöksessä oli tuomiolauselmajärjestelmän
rikosasiainrekisterin (RAR) osalta todettu, että tietojen luovuttamiseen
sovelletaan viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain
24 §:n 1 momentin 28 kohdasta ilmenevää säännöstä, jonka perusteella
oikeusrekisterikeskuksella oli mahdollisuus harkinnanvaraisesti
luovuttaa tietoja. Hakijat olivat pyytäneet saada käyttöönsä
rikosasiain päätösten tunnistetietoja, joiden perusteella heillä on
mahdollisuus tuomioistuimesta pyytää kutakin asiaa koskevia
tuomioistuimessa julkisia päätöstietoja. Oikeusrekisterikeskus oli
katsonut, että tunnistetietojen luovuttaminen hakijoiden käyttöön siinä
tarkoituksessa, että hakijat tunnistetietojen perusteella tuomioistuimista
tilaisivat juttujen päätöstietoja televisio-ohjelmassa käsittelyä varten
tai muutoin ohjelman teossa käytettäväksi materiaaliksi, vaaransi
rekisterissä olevien henkilöiden tulevaa toimeentuloa, yhteiskuntaan
sopeutumista tai turvallisuutta siten kuin viranomaisten toiminnan
julkisuudesta annetun lain 24 §:n 1 momentin 28 kohdassa oli tarkoitettu.

Valittajat olivat valituskirjelmässään täsmentäneet tietopyyntönsä
koskevan tuomiolauselmajärjestelmän rikosasiainrekisterissä
olevia käräjäoikeuksien ja hovioikeuksien diaarinumeroita.

Hallinto-oikeus kumosi oikeusrekisterikeskuksen päätöksen
tuomiolauselmajärjestelmän rikosasianrekisterin osalta ja
oikeutti valittajat saamaan pyytämänsä tuomioistuinkohtaiset diaarinumerotiedot.

Hallinto-oikeus lausui perusteluinaan seuraavaa:
Oikeusrekisterikeskus oli päätöksessään todennut tuomiolauselmajärjestelmän
rikosasiainrekisterillä ja rikosrekisterillä olevan toiminnallinen yhteys ja
katsonut, että tämä tulee ottaa huomioon harkittaessa tietojen luovuttamista
tuomiolausejärjestelmän rikosasiainrekisteristä.
Lausunnossa oikeusrekisterikeskus oli kuitenkin todennut että
rekisterit on järjestetty toisistaan erillisiksi eikä kysymyksessä oleva
yhteys sinänsä estänyt tietojen luovuttamista. Hallinto-oikeus katsoi
näin ollen, ettei tämä yhteys muodostanut estettä tietojen luovuttamiseen
tuomiolauselmajärjestelmän rikosasiainrekisteristä.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 1 §:n
mukaan viranomaisten asiakirjat ovat julkisia, jollei tässä tai muussa laissa
erikseen toisin säädetä. Saman lain 24 §:n 1 momentin 28 kohdan mukaan
salassa pidettäviä viranomaisten asiakirjoja ovat hallintoviranomaisten
asiakirjat ja rekisterit, jotka sisältävät tietoja tuomitusta, vangitusta tai
muutoin vapautensa menettäneestä henkilöstä, jollei ole ilmeistä,
että tiedon antaminen ei vaaranna asianomaisen tulevaa toimeentuloa,
yhteiskun taan sopeutumista tai turvallisuutta, ja jos tiedon antamiseen
on perusteltu syy.

Oikeudenkäynnin julkisuudesta annetun lain 2 §:n perusteella
tuomioistuinten diaaritiedot ovat julkisia. Vaaditut tuomioistuinten
diaarinumerot sisältyivät myös oikeusrekisterikeskuksen
ylläpitämään tuomiolauselmajärjestelmän rikosasiainrekisteriin,
joka sisälsi tietoja tuomitusta, vangitusta tai muutoin vapautensa
menettäneestä henkilöstä. Oikeusrekisterikeskus oli hallintoviranomainen
ja sen tietojen luovuttamiseen sovellettiin viranomaisten toiminnan
julkisuudesta annetun lain 24 §:n 1 momentin 28 kohtaa.
Pelkkä tuomioistuimen nimi ja asian diaarinumero eivät
kuitenkaan sisältäneet sellaisia tuomittua, vangittua tai
muutoin vapautensä menettänyttä henkilöä koskevia tietoja,
joiden salassapitoa tarkoitettiin sanotussa lainkohdassa. Äänestys 2-1.

Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 1 §
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 17 § 1 mom
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24 § 1 mom 28 kohta
Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta 2 §

Eri mieltä ollut jäsen hylkäsi valituksen. Viranomaisten
toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n 1 momentin
28 kohdan mukaan hallintoviranomaisen hallussa olevien rikoksesta
tuomittua koskevien tietojen julkisuus määräytyy eri perusteella
kuin oikeudenkäyntiä koskevien tietojen julkisuus. Oikeutta tiedon
saamiseen hallintoviranomaisen rekisteristä on sen vuoksi arvioitava
yksinomaan hallintoviranomaista koskevan säännöksen perusteella
siinäkin tapauksessa, että pyydetty tieto on tuomioistuimessa
julkinen. Asiassa ei voitu pitää ilmeisenä, että pyydettyjen
tunnistetietojen avulla hankittavien tietojen käsitteleminen
televisio-ohjelmassa tai käyttäminen ohjelman teossa ei vaaranna
rekisterissä olevan henkilön tulevaa toimeentuloa, yhteiskuntaan
sopeutumista tai turvallisuutta. Tämän vuoksi valittajilla ei
ollut oikeutta pyytämiensä tietojen saamiseen.

KHO:n päätös 23.12.2002 taltionumero 3414. Päätöksen lopputulosta
ei muuteta.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.