Helsingin HAO 16.11.2001 01/0816/2

Asiakirjajulkisuus - Toimenpidepyyntö - Liikesalaisuus - Tarjousasiakirjat - Tarjouskilpailu

Valittaja oli tehnyt Kilpailuvirastolle toimenpidepyynnön,
joka koski A Oyj:n menettelyä erään sairaanhoitopiirin
julkisessa hankinnassa. Valittaja oli pyytänyt tähän
selvitystyöhön liittyviä asiakirjoja. Kilpailuvirasto oli
valituksenalaisella päätöksellään luovuttanut valittajalle
sen pyytämät asiakirjat poistettuaan niistä liikesalaisuuksiksi
katsomansa tiedot, joiden luovuttaminen yritysten
kilpailijoille olisi vastoin erittäin tärkeää yleistä ja
yksityistä etua. Kilpailuvirasto oli poistanut liikesalaisuuksiksi
katsomansa tiedot sairaanhoitopiirin hankinta-asian
tarjousasiakirjoista ja A Oyj:n Kilpailuvirastolle
antamasta vastauksesta.

Hallinto-oikeus kumosi Kilpailuviraston päätöksen ja
oikeutti valittajan saamaan pyytämänsä asiakirjat.

Tarjousasiakirjojen osalta hallinto-oikeus lausui päätöksensä
perusteluissa, että valittaja oli saattanut Kilpailuvirastossa
vireille selvityspyynnön, joka koski A Oyj:n menettelyä
sairaanhoitopiirin julkisessa hankinnassa. Tähän
selvitystyöhön liittyen sairaanhoitopiiri oli toi mittanut
Kilpailuvirastoon tarjousasiakirjat. A Oyj ja valittaja olivat
osallistuneet sanottua julkista hankintaa koskevaan
tarjouskilpailuun. Valittajaa oli pidettävä tarjouskilpailua
koskevassa asiassa julkisuuslain 11 §:n 1 momentissa
tarkoitettuna asianosaisena. Se seikka, että tarjousasiakirjat
oli toimitettu Kilpailuvirastoon, ei muuttanut
valittajan asianosaisasemaa näiden asiakirjojen suhteen.
Valittajalle tiedoksi annetuista tarjouskilpailuun
osallistuneiden yritysten tarjouksista ja niiden yhteenvedosta
oli joidenkin yritysten osalta peitetty tarjoushinnat ja
toimitusehdot. Julkisuuslain 11 §:n 2 momentin
6 kohdan perusteella valittajalla oli asianosaisena
oikeus saada tieto toisten tarjousten tekijöiden tarjoushinnoista
ja toimitusehdoista. Näiden tietojen antaminen valittajalle
ei myöskään ollut vastoin erittäin tärkeää yleistä ja yksityistä
etua siten kuin 11 §:n 2 momentin 1 kohdassa tarkoitetaan.

A Oyj:n vastauksen osalta hallinto-oikeus lausui perusteluissaan,
ettei liikesalaisuutta ollut tarkemmin määritelty.
Julkisuuslakia koskevan hallituksen esityksen (HE 30/1998 vp s. 95)
yksityiskohtaisissa perusteluissa liikesalaisuudella oli
todettu tarkoitettavan yleensä taloudellisluonteisia,
lähinnä kaupankäynnin alaan kuuluvia yrityksen salaisuuksia.
Oikeuskirjallisuudessa (Mäenpää, Julkisuusperiaate, s. 210)
liikesalaisuudella oli katsottu tarkoitettavan yrityksen
liiketoiminnan kannalta mer kityksellisiä tietoja, joita yritys ei ilmeisesti ole
tarkoittanut yleisön tietoon ja joiden pitämiseen poissa
julkisuudesta yrityksellä voidaan katsoa olevan erityinen
intressi. Liikesalaisuudet voivat kohdistua myös kysymyksiin,
jotka liittyivät tuotantoon tai markkinointiin, kuten esimerkiksi
tietoihin tuotteiden hinnoista, hintapolitiikasta tai
alennusjärjestelmästä (Ahvenainen - Räty, Julkisuuslainsäädäntö s. 142).
Liikesalaisuuden paljastuminen merkitsi yleensä yrityksen
kilpailuedun menettämistä tai heikentymistä.

A Oyj:n Kilpailuvirastolle antama vastaus koski yhtiön
menettelytapojen vaikutusta tukkukauppiaan toimintaedellytyksiin
sairaanhoitopiirin julkisessa hankintamenettelyssä.
Kilpailuvirasto oli poistanut vastauksesta kuusi kohtaa,
jotka koskivat yhtiön käytössä olevia alennusjärjestelmiä,
laskutusta, tietojen saantia yhtiön tarjouksesta puheena
olevassa tarjouskilpailuasiassa, tarjouskilpailusta käytyjä
keskusteluja, muiden tarjouksen tekijöiden viittauksia
yhtiön tarjoukseen ja yhtiön arvioimia markkinaosuuksia.
A Oyj oli itse katsonut edellä mainitut kohdat liikesalaisuuksiksi.

Sanotut vastauksesta poistetut kohdat liittyivät pääosin
A Oyj:n tekemään tarjoukseen sairaanhoitopiirille. Niissä
oli kysymys taloudellisluonteisista ja kaupankäynnin
alaan kuuluvista asioista, jotka yhtiön vastauksessa oli
kuitenkin tuotu esiin hyvin yleisellä tasolla. Siinä oli
mainittu yhtiön käytössä olleet alennusjärjestelmät mainitsematta
asiakkaiden nimiä tai muutenkaan selvittämättä
tarkkoja alennusprosentteja tai järjestelmän käyttöä
tarkemmin. Myöskään laskutuksen osalta ei ollut annettu
yksityiskohtaisia tietoja. Osa tiedoista liittyi ainoastaan
nyt puheena olevaan hankintamenettelyyn eikä niillä ollut
merkitystä yhtiön ja muiden yritysten tulevassa liiketoiminnassa.
Kysymyksessä olevien tietojen paljastumista ei
voitu pitää yhtiön liiketoiminnan kannalta siten merkityksellisenä,
että se olisi saattanut merkitä yhtiön kilpailuedun menettämistä
tai heikentymistä. Yhtiön vastauksesta poistetut tiedot
eivät antaneet yrityksen kilpailijoille mahdollisuutta
arvioida kilpailutilannetta niin täsmällisesti, että yhtiön
kilpailuasema markkinoilla tämän vuoksi muuttuisi.
Vastauksesta poistettuja tietoja ei siten voitu pitää
julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 20
kohdassa tarkoitettuina liikesalaisuuksina eikä sellaisina muita
vastaavina yksityisen elinkeinotoimintaa koskevina seikkoina,
joita lainkohdassa tarkoitetaan.

Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 9 §
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 11 §
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 17 §
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24 § 1 mom 20 kohta

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.