Turun HAO 24.11.2000 00/0672/1

Rakennuslupa - Valitusoikeus - Vaikutus kiinteistön käyttämiseen - Suojelumääräys asemakaavassa - Ympäristön säilyttäminen - Kaupunkikuva

Oikeuskysymys koski tontinomistajan oikeutta valittaa rakennusluvasta
samassa korttelissa, kun alueella oli voimassa
kaupunkikuvaa säilyttävä asemakaava.
Lautakunta oli myöntänyt A:lle ja B:lle rakennusluvan samanlaisille
pientaloille vierekkäisille tonteille. C, joka omisti
B:n viereisen tontin, valitti molemmista luvista sillä perusteella,
että suunnitellut rakennukset eivät sopeudu kaavan
tarkoittamalla tavalla vanhaan rakennuskantaan. C:n ja
A:n tontit sijaitsivat saman korttelin eri puolilla. Tonttien
välimatka oli noin 18 metriä.
Kortteli on Turun Raunistulan vanhaa pientaloaluetta. Tontit
sijaitsevat korttelin keskellä olevalla Konsanmäellä. Alueelle
oli noin vuosi sitten vahvistettu asemakaavan muutos. Kaavamääräysten
mukaan korttelialueella olemassa olevat asuinrakennukset
tulee pyrkiä säilyttämään peruskorjaamalla. Uudisrakennuksen
tulee sopeutua koon, korkeuden, muodon, julkisivujen
mittasuhteiden, materiaalin, värityksen ja yksityiskohtien
puolesta alueen yleisilmeeseen ja ympäröiviin rakennuksiin.
Sen tulee muodostaa olemassa olevien rakennusten
kanssa yhtenäinen kokonaisuus. Asuinrakennuksissa on käytettävä
kaksilappeista harjakattoa tai taitekattoa. Harjakattojen
kattokaltevuuden tulee olla 30 astetta. Kaikkien
rakennusten pääasiallisena julkisivumateriaalina on käytettävä
lautaa. Alueen puusto tulee pyrkiä säilyttämään.
Kaavaselostuksen mukaan kaavan muuttamisen tavoitteena on
luoda edellytykset alueen historiallisten ja kaupunkikuvallisten
piirteiden säilyttämiselle ja eheytymiselle, myös täydennys-
ja uudisrakentamisen osalta. Selostuksen mukaan maakuntamuseo
on arvioinut, että kyseinen pientaloalue on maisemallisesti
ja historiallisesti yksi kaupungin merkittävimpiä
asuinalueita. Konsamäen rakennuskannan muodostama maisemallinen
silhuetti on kaupungin identiteetin kannalta tärkeä tunnuskuva.
Hallinto-oikeus katsoi, että asiassa on kyse siitä, toteutuuko
alueen yhtenäisyyttä suojelevan asemakaavan määräys rakennuksen
sopeutumisesta ympäristöön. Rakennuslupapäätös vaikutti
C:n tontin käyttämiseen siten, että C:llä oli oikeus valittaa
myös A:n rakennusluvasta.
Maankäyttö ja rakennusL 192 § 1 mom
Äänestys 2 - 1
Eriävä mielipide
Yksi jäsen ja esittelijä katsoivat, ettei C:llä ole valitusoikeutta,
koska hän ei omista eikä hallitse viereistä tai
vastapäistä aluetta. Vaikka lupapäätös vaikuttaa korttelin
yleisilmeeseen, se ei voi olennaisesti vaikuttaa C:n kiinteistön
käyttämiseen. Muutakaan perustetta valitusoikeudelle
ei ole esitetty.

KHO:n päätös 31.5.2002 taltionumero 1346. Valitusperusteet korkeimmassa
hallinto-oikeudessa eivät koskeneet valitusoikeutta. Rakennusluvan myöntämisen
edellytysten osalta hallinto-oikeuden päätös kumottiin ja lupapäätös saatettiin
voimaan.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.