Rovaniemen HAO 10.11.2000 548

Hallintoriita - Lomautusajan palkka - Virkasuhteen keskeytymätön jatkuminen - Neuvotteluvelvollisuus - Työtuomioistuimen lausunto

Oikeuskysymyksenä oli sen ratkaiseminen, oliko opettajan virkasuhde
jatkunut kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen
139 §:ssä edellytetysti keskeytymättä vähintään kuusi kuukautta
ja oliko viranhaltijan lomauttamisesta neuvoteltu oikein.
Kaupunginhallitus oli päättänyt antaa kahdeksan päivän pituista
lomautusta koskevan lomautusilmoituksen peruskoulun yläasteen
päätoimisena tuntiopettajana toimivalle A:lle. A oli lomautettuna
1.-4.11. ja 13.-16.12.1996.
A saattoi asian hallintoriitana hallinto-oikeuden käsiteltäväksi,
koska hänellä tai häntä edustaneella viranhaltijayhdistyksellä
ei ollut oikeutta panna asiaa vireille työtuomioistuimessa.
A vaati, että hänelle tuli maksaa palkka sanotulta
lomautusajalta.
A oli toiminut kunnassa peruskoulun ja lukion opettajana seuraavasti:
- lehtorin viransijaisena 4.-31.10.1991 ja väliaikaisena
1.11.1991-30.6.1992,
- peruskoulun päätoimisena tuntiopettajana 19 viikkotuntia
1.8.1992-31.7.1993 ja lukion päätoimisena tuntiopettajana samana
aikana 4 viikkotuntia,
- väliaikaisena opinto-ohjaajana-lehtorina 1.8.1993-31.7.1994
ja 1.8.1994-31.7.1995,
- päätoimisena tuntiopettajana 1.8.1995-31.7.1996 ja 1.8.1996-
31.7.1997.
Kunnassa voimassa olleen yhteistoimintasopimuksen mukaisesti
yhteistyötoimikunnassa oli neuvoteltu kunnan henkilöstön palkkamenojen
säästämisestä. Lisäksi yhteistyötoimikunnassa oli
käsitelty niiden viran- ja toimenhaltijoiden lomauttamisesta,
joiden osalta ei ollut päästy vapaaehtoiseen sopimukseen säästöjen
aikaansaamiseksi. A katsoi, että koska hän ei kuulunut
Akava-JS:ään tai TNJ:hin, hän ei ollut voinut valita edustajaansa
yhteistyötoimikuntaan, eikä yhteistyötoimikunnassa siten
ollut käsitelty hänen lomauttamistaan. Hänen kanssaan ei
myöskään ollut erikseen neuvoteltu lomauttamisesta.
Hallinto-oikeus hankki asiasta lausunnon työtuomioistuimelta.
Työtuomioistuin kuultuaan Kunnallista työmarkkinalaitosta,
AKAVA:n julkisen sektorin neuvottelujärjestö AKAVA-JS:ää,
Kunta-alan unionia, Tekniikan ja Peruspalvelujen Neuvottelujärjestö
KTN:ää ja Toimihenkilöiden Neuvottelujärjestö TNJ:tä,
totesi, että A:n virkasuhteen on katsottava jatkuneen keskeytyksettä
vähintään kuusi kuukautta ennen kysymyksessä olevaa
lomautusta. Kun lomautus on koskenut kaikkia tuolloin kunnan
ja eräiden järjestöjen välillä tehdyn säästösopimuksen ulkopuolelle
jääneitä opettajia ja kun näistä lomautuksista oli,
sen mukaan, mitä asiakirjoista ilmenee, neuvoteltu kaupungin
yhteistyöelimessä, neuvotteluja ei ollut yhteistoimintaa koskevan
yleissopimuksen mukaan ollut tarpeen käydä erikseen A:n
kanssa.
Hallinto-oikeus katsoi, että A:n virkasuhde oli kestänyt keskeytyksettä
kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen 139 §:ssä
edellytetyn ajan ja että A:n kanssa oli neuvoteltu siten, kuin
yhteistoimintaa koskeva yleissopimus edellyttää ja hylkäsi hakemuksen.
Kunnallinen opetusalan virka- ja työehtosopimus 1995- 1996 peruskoulua koskeva liite 1 § 2 momentti
Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus 1995- 1996 139 §
Yleissopimus yhteistoimintamenettelystä 4 §
Kunnan ja henkilöstön välinen yhteistoimintasopimus

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.