Oulun HAO 12.12.2000 497/I

Toimivaltainen hallinto-oikeus - Alueellinen toimivalta - Tuomiopiiri - Viranomainen - Itsenäinen julkisoikeudellinen laitos - Helsingin yliopisto

Henkilö, jonka kotipaikka oli Oulun hallinto-oikeuden
tuomiopiirin alueella, teki valituksen saamansa valitusosoituksen
mukaisesti mainitulle hallinto-oikeudelle Helsingin
yliopiston maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan
tiedekuntaneuvoston antamasta erillisten opintojen suoritusoikeutta
koskevasta päätöksestä. Oulun hallinto-oikeus ei
ottanut valitusta toimivaltaansa kuulumattomana tutkittavakseen,
vaan siirsi sen Helsingin hallinto-oikeuden käsiteltäväksi.
Hallinto-oikeus perusteli päätöstään seuraavasti:
Hallintolainkäyttölaissa ei ole säännöstä siitä, mitä viranomaisella
mainitun lain säännöksiä sovellettaessa tarkoitetaan.
Hallintolainkäyttölain 7, 8 ja 9 §:ssä on säädetty
valitusoikeudesta ja valitusviranomaisesta valtion hallintoviranomaisen,
kunnallisen viranomaisen, Ahvenanmaan maakunnan
viranomaisen ja kirkollisen viranomaisen sekä hallinto-oikeuden
päätöksistä tehtävien valitusten osalta. Hallintolainkäyttölain
10 §:n mukaan oikeudesta valittaa muusta kuin
edellä mainituissa pykälissä tarkoitetusta päätöksestä säädetään
erikseen. Yliopistolain 34 §:ssä on säädetty, että
yliopiston päätökseen haetaan muutosta valittamalla lääninoikeudelta
niin kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään,
jollei tässä laissa tai muualla laissa toisin
säädetä.
Suomen perustuslain 123 §:n 1 momentin, yliopistolain 1 §:n
1 momentin ja 2 §:n 1 momentin säännösten mukaan Helsingin
yliopisto on yliopistolaissa tarkoitettu yliopisto, jolla on
itsehallinto. Tähän nähden sitä ei ole pidettävä hallintolainkäyttölain
7, 8 tai 9 §:ssä tarkoitettuna viranomaisena,
vaan sellaisena itsenäisenä julkisoikeudellisena laitoksena,
jonka päätöksestä valitus tehdään hallintolainkäyttölain
12 §:n 1 momentin 2. virkkeen viimeisen lauseen mukaan sille
hallinto-oikeudelle, jonka tuomiopiirissä päätös on tehty.
Kun valituksenalainen päätös on tehty Helsingin hallinto-oikeuden
tuomiopiirissä, valitus päätöksestä tehdään sanotulle
hallinto-oikeudelle. Koska valitus oli virheellisen valitusosoituksen
vuoksi pantu vireille väärässä viranomaisessa,
valitus tuli siirtää Helsingin hallinto-oikeuden käsiteltä-
väksi.
/V
Yliopistolaki 34 §
Hallintolainkäyttölaki 12 §
Hallintolainkäyttölaki 30 §
Hallintolainkäyttölaki 51 § 2 mom

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.