Hämeenlinnan HAO 13.12.2000 00/499/2

Ympäristölupa - Polttonesteiden jakeluasema - Pohjaveden saastumisvaara

Oikeuskysymyksenä oli, voidaanko polttonesteiden jakeluaseman toiminnan laajennusta varten myöntää ympäristölupa, kun asema sijaitsi vedenhankintaa varten tärkeällä pohjavesialueella.

Kunnan ympäristölupaviranomainen myönsi dieselöljyn jakeluaseman laajennusta varten ympäristöluvan. Toiminnan laajentaminen tarkoitti mm. 30 m3:n polttoainesäiliön korvaamista 50 m3:n säiliöllä. Luvan myöntäminen perustui mm. siihen, että alueen pohjavesien suojelusuunnitelman mukaan alueen pohjavedellä ei sen korkean rautapitoisuuden vuoksi ole mainittavaa merkitystä vedenhankinnan kannalta.

Alueellinen ympäristökeskus valitti päätöksestä ja vaati luvan kumoamista, koska jakeluasema saattaa suojaustoimien parantumisesta huolimatta aiheuttaa vesilain tarkoittamaa haittaa pohjavesialueen veden laadulle. Kyseinen pohjavesialue kuuluu nyt I luokkaan (vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue), mutta se tultaneen tulevaisuudessa siirtämään rautapitoisuutensa vuoksi II luokkaan (muut vedenhankintaan soveltuvat pohjavesialueet). Kumpaankin pohjavesiluokkaan kuuluvilla pohjavesialueilla tulee kuitenkin soveltaa samantasoisia suojaustoimenpiteitä. Raudan poisto pohjavedestä ei nykyään ole vaikeaa.

Hallinto-oikeus kumosi ympäristölupapäätöksen. Pohjaveden suojelun kannalta pohjavesiluokalla ei ole merkitystä. Terveydellisenä haittana on otettava huomioon myös mahdollinen pohjaveden pilaantumisesta aiheutuva terveysvaara. Terveydelliseltä kannalta kysymyksessä on riski polttonesteiden joutumisesta maaperään ja sitä kautta pohjaveteen. Vaikka tätä riskiä voidaan pienentää suojaustoimenpiteillä, sitä ei voida kokonaan sulkea pois.

Terveydensuojelulaki 9 §
Ympäristölupamenettelylaki 2 § 2 mom

KHO:n päätös 16.4.2002 taltionumero 875. Päätöstä muutetaan.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.