Vaasan LO 10.2.1998 33/II

Ennakkoperintä - Ennakkoratkaisu - Työkorvaus - Terveyskeskus - Sairaankuljetus - Palvelusuorite

Oikeuskysymyksenä ennakkoratkaisuasiassa oli, onko A:n
terveyskeskus kuntayhtymän, joka ostaa sairaankuljetuspalveluja
B Oy:ltä, toimitettava ennakonpidätys ja suoritettava
työnantajan sosiaaliturvamaksu B Oy:lle sairaankuljetustoimintaan
liittyvän, terveyskeskuksessa tapahtuvan
sairaankuljettajien työskentelyn perusteella
maksettavasta korvauksesta.
A:n terveyskeskus kuntayhtymä ja B Oy ovat sopineet sairaankuljetuksen
järjestämisestä ja sen edellyttämän sairaankuljetusvalmiuden
ylläpidosta sekä työvoiman vuokrauksesta
A:n terveyskeskus kuntayhtymän toimialueella.
Aikaisempi sopimus on käsittänyt yhden sairasauton kuljettajineen.
B Oy:n tarjous uudeksi sopimukseksi koskee
kahta sairaankuljetusautoa, joiden varustuksen tulee olla
tyypiltään ja tasoltaan voimassa olevien normistojen
ja terveyskeskuksen antamien ohjeiden mukainen.
Sopimuksessa tarkoitettu toinen sairasauto on arkisin
klo 07.30-11.30 välittömässä valmiudessa terveysasemalla.
Tällöin sairaankuljettajat, joiden tulee olla terveyskeskuksen
hyväksymät, työskentelevät erilaisissa
heidän ammattitaitoaan vaativissa tehtävissä, kuten
näytteidenotossa laboratoriossa tai potilasasiakirjojen
arkistointitehtävissä. Aamupäivisin tälle autolle tulee
hälytyksiä 3-4 viikossa. Niinä päivinä, jolloin sairaankuljetusajoneuvo
on huollossa, terveyskeskuksessa työskentelee
yksi henkilö klo 07.00-13.00 välisen ajan.
Huoltopäivistä on terveyskeskuksen kanssa sovittava
erikseen. Kysymyksessä olevan sairasauton lähtövalmiuden
ja terveyskeskuksessa tapahtuvan työskentelyn osalta on
sovittu korvaukseksi 100.000 markkaa vuodessa.
Lääninverovirasto on antanut A:n terveyskeskus kuntayhtymän
hakemuksen johdosta ennakkoratkaisun, jonka mukaan
A:n terveyskeskus kuntayhtymän 100.000 markan korvausta
on kokonaisuudessaan pidettävä B Oy:lle suoritettavana
työkorvauksena, josta ei suoriteta työnantajan sosiaaliturvamaksua,
eikä siitä ole toimitettava ennakonpidätystä,
jos suorituksen saaja on korvausta maksettaessa merkitty
ennakkoperintärekisteriin. Ennakkoratkaisu on annettu
31.12.1998 päättyväksi määräajaksi.
Veroasiamies valitti lääninoikeuteen katsoen, että kuntayhtymän
johdon ja valvonnan alaisuudessa tapahtuvaa
sairasautonkuljettajien työskentelyä terveyskeskuksessa
ei ollut pidettävä tilapäisenä. Veroasiamies vaati,
että terveyskeskuksessa tapahtuvan työskentelyn perusteella
maksettavan osan korvauksesta on katsottava olevan
palkkaa, josta on toimitettava ennakonpidätys ja
maksettava sosiaaliturvamaksu.
Lääninoikeus totesi, että yhtiö määrää työntekijänsä
työvuorot ja vastaa työntekijöidensä sijoittamisesta
työtehtäviin. A:n terveyskeskus kuntayhtymän ja B Oy:n
välisen sopimuksen purkautuminen ei pura työntekijöiden
työsuhdetta B Oy:öön. Sairaankuljettajien työskentelystä
terveysasemalla ei makseta erillistä korvausta, mutta se
on vastikkeellista ja vuotuinen 100.000 markan korvaus
kattaa myös tämän työskentelyn. Sairaankuljettajien
työskentelyn terveysasemalla on katsottava tapahtuvan
kuntayhtymän välittömän johdon ja valvonnan alaisena,
mutta B Oy voi määrätä kuka työntekijöistä toimii sairaankuljettajana
sekä antaa työntekijöilleen määräyksiä
kuntayhtymän mahdollisesti esittämien huomautusten johdosta.
Koska B Oy:n pääasiallisena tehtävänä on sairaankuljetustehtävien
suorittaminen A:n terveyskeskus kuntayhtymän
alueella ja koska työvoiman vuokraamista tarkoittava
sairaankuljettajien työskentely sairaankuljetusten välillä
jatkuvassa lähtövalmiudessa on sairaankuljetukseen
nähden toissijaista, on sairaankuljettajien terveyskeskuksessa
tapahtuvaa työskentelyä B Oy:n ensisijainen
määräysvalta huomioon ottaen pidettävä tilapäisenä.
Tämän vuoksi lääninoikeus katsoi, että A terveyskeskus
kuntayhtymän B Oy:lle suorittamaa 100.000 markan korvausta
sairaankuljetusvalmiuden ylläpitämisestä ja siihen
liittyvistä työtehtävistä ei ole pidettävä osaksikaan
sairaankuljettajille maksettavana palkkana vaan kokonaisuudessaan
B Oy:lle muuna kuin palkkana maksettavana
korvauksena, josta tulee toimittaa ennakonpidätys
vain, mikäli suorituksen saajaa ei ole merkitty ennakkoperintärekisteriin.
Tällaisesta korvauksesta ei ole suoritettava
työnantajan sosiaaliturvamaksua. Veroasiamiehen
valitus hylättiin.
EnnakkoperintäL 13 §
EnnakkoperintäL 25 §
EnnakkoperintäL 45 §
L työnantajan sosiaaliturvamaksusta 2 §

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.