Oulun LO 18.11.1997 577/II

Maatilatalouden tuloverotus - Tulon jaksottaminen - Maatalouden harjoittamisen lopettaminen - Luopumistuki - Kotieläinkorvaus

Oikeuskysymyksenä oli, voidaanko maatalousyrittäjien luopumistuesta
annetun lain (1293/94) nojalla myönnettävään luopumistukeen
kuuluva kertakorvauksena maksettava kotieläinkorvaus
jakaa maatilatalouden tuloverolain 5 §:n 1 momentin
1 kohdassa tarkoitetuin tavoin verovuoden ja kahden sitä
seuraavan verovuoden veronalaisiksi tuotoiksi.
Verovelvollinen on lopettanut maatalouden harjoittamisen vuonna
1995. Maatalousyrittäjien eläkelaitos on myöntänyt hänelle
kuukausittain maksettavan luopumistuen. Tämän lisäksi mainittu
eläkelaitos oli maksanut verovelvolliselle kertasuorituksena
kotieläinkorvausta 46 800 markkaa. Korvausta oli maksettu luopumisen
yhteydessä teuraaksi luovutettujen kanojen lukumäärän
mukaan 50 markkaa kanaa kohti. Kotieläinkorvaus oli verotettu
kokonaisuudessaan verovelvollisen verovuoden 1995 tulona.
Verotuksen oikaisulautakunta oli hylännyt verovelvollisen oikaisuvaatimuksen
kotieläinkorvauksen jaksottamisesta kolmelle
vuodelle.
Lääninoikeus katsoi, että Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen
verovelvolliselle maksamaa kotieläinkorvausta oli pidettävä
maatilatalouden tuloverolain 5 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettuna
korvauksena. Koska korvauksen maksaminen kuitenkin
liittyi maatalouden harjoittamisen lopettamiseen ja sen määrä
oli laskettu verovuonna teuraaksi myytyjen kanojen lukumäärän
mukaan, se voitiin jakaa maatilatalouden tuloverolain 5 §:n 1
momentin 1 kohdassa tarkoitetuin tavoin yhtä suurina erinä
verovuoden ja kahden sitä seuraavan verovuoden veronalaisiksi
tuotoiksi. Verovuosi 1995.
MaatVL 5 § 1 mom 1 kohta
MaatVL 5 § 1 mom 4 kohta
Laki maatalousyrittäjien luopumistuesta (16.12.1994/1293)-
17 § 2 mom
Asetus maatalousyrittäjien luopumistuesta (31.12.1994/1583)-
16 a §
Asetus maatalousyrittäjien luopumistuesta (31.12.1994/1583)-
16 b § 1 mom
Ks. KHO:1996-B-513

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.