Vesiylioikeus 22.12.1992 294/1992

Hallintovalitus - Asiakirjajulkisuus - Asianosaisjulkisuus - Salassa pidettävät asiakirjat

Asiaan liittyvä VEO:n memoriaalipöytäkirja ja muu erillinen
liiteaineisto, joka käsitti VEO:n omassa keskuudessa syntyneitä
ehdotuksia, luonnoksia ja muistioita, sisälsi tietoja oikeudenkäymiskaaren
1 luvun 7 §:ssä tarkoitetuista asianosaisten
ja yleisön läsnä olematta käydyistä neuvotteluista.
Mainituista asiakirjoista asianosaisilla oli yleisten
asiakirjain julkisuudesta annetun lain 19 §:n 4 momentin
mukaan oikeus saada tieto vain viranomaisen luvalla.
Luvan myöntäminen edellytti sellaisen tarpeenosoittamista,
että luvan myöntämistä voitiin pitää perusteltuna.
Koska K ei ollut osoittanut tällaisesta tarvetta, VYO ei
muuttanut vesioikeustuomarin päätöstä, jolla oli hylätty lakiin
perustumattomana K:n vaatimus saada kopiot kyseisistä
asiakirjoista.
OK 1 luku 7 §
AsiakJulkL 5 §
AsiakJulkL 19 § 4 mom

KHO:1985-I-2

Pertti Eilavaara: Esittelystä julkisessa hallinnossa ja eräissä
tuomioistuimissa ss 300 (Lapin korkeakoulun oikeustieteen
julkaisusarja B N:o 4)
Heikki Kulla: Hallintomenettelyn perusteet ss 115 (Lakimiesliiton
kustannus) Teuvo Pohjalainen, Veijo Tarukannel: Käytännön hallintotoiminta
ja hallintolainkäyttö ss 266 (Finnpublishers)

Lainvoimainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.