Vesiylioikeus 13.6.1991 107/1991

Rikosasia - Vesilain säännösten rikkominen - Lupaehtojen rikkominen - Tuottamus - Rangaistava teko - Menettämisseuraamus - Rikoksen tuottama taloudellinen hyöty

Yhtiön paperitehdas oli kesäkuusta 1985 maaliskuuhun 1988
ylittänyt vesioikeuden luvan sallimat vesistökuormitukset
kiintoaineen, fosforin ja biologisen hapenkulutuksen osalta.
Lisäksi se oli vuosina 1986 ja 1987 ylittänyt lupaehdon mukaisen
paperin vuosituotantomäärän.

VEO oli katsonut, että lupaehdot ylittävästä jätevesikuormituksesta
oli aiheutunut alapuolisessa järvessä sen vedelle,
kalastolle ja kalastukselle vahigollisia seurauksia. Tässä
tilanteessa myös tuotantomäärän ylitys oli osaltaan aiheuttanut
vahingollisia seurauksia. VEO oli tuominut yhtiön toimitusjohtajan
45:n ja tehdasyksikön johtajan 35:n päiväsakon
suuruiseen sakkorangaistukseen jatketusta tuottamuksellisesta
vesistön pilaantumista aiheutuneesta vesilain säännösten rikkomisesta
ja yhtiön menettämään rikoksen tuottamana taloudellisena
hyötynä lupaehdot ylittävän jätevesikuormituksen osalta
2.175.700 mk. VYH:n esittämän laskelman mukaisesti ja paperin
tuottamisesta lupamääräyksessä sallittua enemmän 5.142.950 mk.
Näistä määristä oli vähennettävä tuomitut vahingonkorvaukset.

Hyöty oli jätevesikuormituksen osalta saatu jätevesipuhdistamon
laajennuksen pääomakuluista ja käyttökustannuksista lasketun
BOD7-tonnin hinnan perusteella. Tuotannon ylityksen tuottaman
hyödyn VEO oli laskenut tehdasyksikön liikevoitosta,
jossa kuluina oli vähennetty mm. koneiden ja rakennusten kuluminen
sekä puhdistamon osalta jo menetetyksi tuomittu määrä.

Syytetyt ja yhtiö hakivat muutosta.

VYO pysytti VEO:n päätöksen lopputuloksen ja perustelut rikoksen
täyttymisen ja syytettyjen rikosoikeudellisen vastuun
osalta. Tuotantomäärän ylityksen osalta VYO lausui lisäksi,
että sitä, joka panee toimeen vesilaissa tarkoitetun yrityksen
toisella tavalla kuin annetussa lupapäätöksessä on määärätty,
rangaistaan vesilain 13 luvun 2 §:ssä 1 momentin mukaan siitä
riippumatta aiheutuuko toiminnasta vesistön tai veden pilaantumista
taikka muunlainen vahingollinen muutos vesioloissa.
Tätä periaatetta on sovellettava myös tuottamukselliseen tekoon.
Syytettyjen toiminnasta oli lisäksi aiheutunut vesistössä
haitallisia seurauksia.

Taloudellisen hyödyn menettämisen osalta VYO hyväksyi VEO:n
laskentaperusteet ja menetettäväksi tuomitut määrät. VYO lausui
lisäksi, että säästyneistä puhdistamon käyttö- ja korkokuluista
laskettu menettämisseuraamus ei ollut päällekkäinen
paperin tuottamisesta lupaehtoja enemmän aiheutuneen menettämisseuraamuksen
kanssa, koska tätä laskettaessa käyttö- ja
korkokulut oli otettu kuluina huomioon.
VesiL 1 luku 19 § 1 mom
VesiL 13 luku 2 § 1 mom
VesiL 13 luku 11 §

RL 2 luku 16 § 1 mom
RL 7 luku 2 §

KKO:n päätös T:4408, A:25.10.1995:
KKO alensi sille toimitetun uuden tilinpäätösselvityksen
perusteella yhtiön paperin ylituotannosta lisätulona saaman
laittoman hyödyn määrän 2 870 576 markaksi. Alempien asteiden
tavoin määrä laskettiin paperituotannon yhtiölle tuottamasta
liikevoitosta, josta oli vähennetty paperituotannosta aiheutuneet
korkokulut ja välittömät verot sekä päällekkäisyyden
poistamiseksi kustannussäästönä menetettävä määrä 2 175 000
markkaa. Valtiolle menetettäväksi tuomitun laittoman taloudellisen
hyödyn yhteismäärä alennettiin 132 000 markan
vahingonkorvaukset vähentäen 4 914 276 markaksi.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.