Författningsändringsregister: 2020

935/2020
Justitieministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer som tillhandahålls av justitieministeriet och vissa myndigheter inom dess förvaltningsområde under åren 2021–2022
932/2020
Statsrådets förordning om ikraftträdande av 13 kap. 13 b § i lagen om ändring av 1 och 13 kap. i lagen om sjöarbetsavtal
931/2020
Statsrådets förordning om ändringar av koden i konventionen om arbete till sjöss
928/2020
Statsrådets förordning om överföring av de medel som behövs för betalning av pensioner till evangelisk-lutherska kyrkans, Folkpensionsanstaltens och Finlands Banks personal och om ersättning för kostnader till Keva
926/2020
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av en engångsersättning som betalas i stället för en fortlöpande ersättning från patientförsäkringen på grund av en personskada
925/2020
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av en engångsersättning som betalas i stället för en fortlöpande ersättning från trafikförsäkringen på grund av en personskada
924/2020
Statsrådets förordning om det multilaterala avtalet RID 6/2020 enligt avsnitt 1.5 i bilagan till reglementet om internationell järnvägstransport av farligt gods (RID) som ingår i bihang C till konventionen om internationell järnvägstrafik (COTIF)
919/2020
Justitieministeriets förordning om temporär begränsning av verkställigheten av förvandlingsstraff för böter och av verkställigheten av ovillkorliga fängelsestraff
918/2020
FÖRTECKNING över kommunernas och församlingarnas inkomstskattesatser år 2021
911/2020
Lag om ändring av den avräkningsgrund som avses i självstyrelselagen för Åland
910/2020
Försvarsministeriets förordning om begynnelsedagarna för de värnpliktigas beväringstjänst åren 2024–2026
901/2020
Lag om protokollet om ändring av konventionen om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter
895/2020
Lag om tillämpning av förordningen om ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och beslut om förverkande i Europeiska unionen
893/2020
Skatteförvaltningens beslut om stödmottagarspecifika uppgifter som elnätsinnehavare, elproducenter, innehavare av skattefritt ellager och vidareöverlåtare av elström ska lämna
892/2020
Skatteförvaltningens beslut om uppgifter som ska lämnas vid registrering av punktskatteskyldighet
891/2020
Skatteförvaltningens beslut om uppgifter för statistik till Europeiska kommissionen om tobaksprodukter som frisläppts för konsumtion
890/2020
Skatteförvaltningens beslut om beskattningsvärden för tobaksprodukter som i strid mot gällande bestämmelser eller för annat ändamål än kommersiell försäljning förts in i landet
889/2020
Skatteförvaltningens beslut om rättelse av fel i en skattedeklaration
888/2020
Skatteförvaltningens beslut om uppgifter som ska lämnas i punktskattedeklarationen av skatter på eget initiativ
885/2020
VII tilläggsbudgeten för 2020

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.