Författningsändringsregister: 2020

841/2020
Skatteförvaltningens beslut om uppgifter som ska lämnas för arvs- och gåvobeskattningen
839/2020
Lag om skrotningspremie för personbilar åren 2020 och 2021
837/2020
Statsrådets förordning om det multilaterala avtalet M330 enligt avsnitt 1.5 punkt 1.5.1 i bilaga A till den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR)
836/2020
Statsrådets förordning om intäktsgrunderna vid beskattningen för år 2020 av inkomster som erhållits av renskötsel
835/2020
Statsrådets förordning om avgifter för studerandehälsovården för högskolestuderande
834/2020
Statsrådets förordning om överrensstämmelse med kraven för aerosoler
831/2020
Statsrådets förordning om de genomsnittliga priser per enhet för gymnasieutbildning, grundläggande konstundervisning och medborgarinstitut som läggs till grund för statsfinansieringen år 2021
830/2020
Statsrådets förordning om justering av maximibeloppen för ersättningar enligt lagen om skadeersättningar vid statliga tjänsteresor
829/2020
Skatteförvaltningens beslut om de grunder som ska iakttas vid beräkningen av naturaförmåner i samband med beskattningen för år 2021
827/2020
Skatteförvaltningens beslut om skattefria resekostnadsersättningar under 2021
826/2020
Arbets- och näringsministeriets förordning om arbets- och näringsministeriets arbetsordning
824/2020
Skatteförvaltningens beslut om att meddela förbehållen beslutsrätt gällande befrielse från kommunalskatt, den försäkrades sjukförsäkringspremie och fastighetsskatt
822/2020
Statsrådets förordning om Europarådets konvention om tillgång till officiella handlingar
821/2020
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på järv som sker med stöd av dispens under jaktåret 2020–2021
820/2020
Statsrådets förordning om grunderna för bestämmande av bostadsbidraget för pensionstagare 2021
819/2020
Statsrådets förordning om avgiftsprocentsatsen för sjukförsäkringsavgifter 2021
813/2020
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om avgifter för prestationer vid biblioteket för synskadade 2021
812/2020
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om ändring för Nationalgalleriets beslut om utförseltillstånd 2021
811/2020
Satteförvaltningens beslut om lämnande av skattedeklaration och deklaration för fastighetsuppgifter
810/2020
Utsökningsverkets arbetsordning

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.