Författningsändringsregister: 2020

809/2020
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om procentsatser för företagarens arbetspensionsförsäkringsavgift och basprocentsatser för lantbruksföretagarens arbetspensionsförsäkringsavgift år 2021
808/2020
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om procentsatser för arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift år 2021
806/2020
Justitieministeriets förordning om skyddade belopp vid utmätning av lön som betalas ut vid regelbundet återkommande tillfällen
805/2020
Statsrådets förordning om ändringar i IBC-koden och IMSBC-koden som anknyter till bilagan till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss samt i IBC-koden och BCH-koden som anknyter till bilaga II i 1978 års protokoll till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg
798/2020
Riksdagens beslut om beviljande av statsgaranti för Finlands Bank som säkerhet för NAB-arrangemanget och för ett lån till Internationella valutafonden
794/2020
Lag om överrensstämmelse med kraven för aerosoler
777/2020
Bilskattelag
760/2020
Skatteförvaltningens beslut om storleken av resekostnadsavdrag vid beskattningen för 2020
759/2020
Arbets- och näringsministeriets förordning om övervakning och rapportering av växthusgasutsläpp vid anläggningar
757/2020
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om utfärdande av den livslängdskoefficient som avses i 82 § i lagen om pension för arbetstagare
756/2020
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om trafik- och patientskadenämnden
755/2020
Statsrådets förordning om uppsägning av överenskommelsen mellan Finland och Tjeckiska och Slovakiska Federativa Republiken om främjande av och skydd för investeringar i relationerna mellan Finland och Slovakien
749/2020
Skatteförvaltningens beslut om grunderna för beräkningen av beskattningsvärdet för byggnadsmark
748/2020
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om klassificering av biologiska agenser
740/2020
Skatteförvaltningens beslut om genomsnittlig årlig avkastning av skog
739/2020
Skatteförvaltningens beslut om genomsnittlig årlig avkastning av åker och täckdikningstillägg
735/2020
Statsrådets förordning om transportbidrag för kött för 2020, transportbidrag för mjölk för 2019 och stöd för vissa tjänster inom husdjursskötsel för 2020
733/2020
Lag om utrustande av byggnader med laddningspunkter för elfordon och beredskap för sådana laddningspunkter samt system för automation och styrning
728/2020
Statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers verksamhet i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom
719/2020
Inrikesministeriets förordning om den blankett som ska användas vid anmälan enligt 25 § 4 mom. i skjutvapenlagen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.