Författningsändringsregister: 2020

Författningsändringar i nummerordning

1275 - 1178 ...483 - 434 433 - 395 394 - 362 359 - 282 280 - 190 189 - 155 154 - 120 116 - 75 74 - 37 15 - 2

74/2020
Statsrådets förordning om avtalet med Mexiko om luftfart
73/2020
Helsingfors valkretsnämnds kungörelse om resultatet av valet av finländska ledamöter till Europaparlamentet
72/2020
Statsrådets förordning om livsmedelstillsyn
70/2020
Statsrådets förordning om allmänna förutsättningar för tillståndsprövning för export av försvarsmateriel
68/2020
Inrikesministeriets förordning om penninginsamlingar
66/2020
Statsrådets förordning om ändring av bilagorna till överenskommelsen mellan Finlands kommunikationsministerium och Rysslands transportministerium om direkt internationell järnvägstrafik
63/2020
Statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringarna i fördraget om inrättande av Europeiska stabilitetsmekanismen till följd av att Europeiska stabilitetsmekanismens tidsbegränsade korrigering av fördelningsnyckeln för grundkapitalet som gäller för Malta upphör
60/2020
Arbets- och näringsministeriets förordning om arbets- och näringsministeriets avgiftsbelagda prestationer för övervakning av användningen av kärnenergi
59/2020
Statsrådets förordning om beviljande av transporttillstånd för internationell vägtrafik
56/2020
Republikens presidents förordning om polisförvaltningen i landskapet Åland
53/2020
Statsrådets förordning om Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
50/2020
Statsrådets förordning om avtalet med Bahrain om luftfart
49/2020
Statsrådets förordning om avtalet mellan Finland, Lettland, Norge, Polen, Sverige och Ryssland om inrättandet av ett sekretariat för den nordliga dimensionens kulturpartnerskap
45/2020
Statsrådets förordning om sättande i kraft av det multilaterala avtalet M313 enligt kapitel 1.5 punkt 1.5.1 i bilaga A till den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR)
44/2020
Lag om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalen om ändringar och nödvändiga kompenserande anpassningar som i enlighet med artikel XXI i GATS-avtalet har ingåtts med Argentina, Australien, Brasilien, Ecuador, Filippinerna, Hongkong, Indien, Japan, Kanada, Kina, Colombia, Republiken Korea, Kuba, Schweiz, det separata tullområdet Taiwan, Penghu, Kinmen och Matsu, Nya Zeeland och Förenta staterna med anledning av Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Österrikes, Republiken Polens, Republiken Sloveniens, Republiken Slovakiens, Republiken Finlands och Konungariket Sveriges anslutning till Europeiska unionen
43/2020
Utrikesministeriets förordning av avtalet om ändring av den tredje fasen i överenskommelsen med Etiopien om finländskt stöd för det samfundsbaserade programmet för vattensektorn
42/2020
Social- och hälsovårdsministeriets förordningom statlig ersättning för medicinska sakkunnigutlåtanden
40/2020
Finansministeriets förordning om jubileumsmyntet Universiteten och samhället – Åbo universitet 100 år
39/2020
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om produktion, saluföring och import av plantmaterial för frukt- och bärväxter
37/2020
Statsrådets förordning om avtalet mellan de nordiska länderna om ändring av överenskommelsen om gemensam nordisk arbetsmarknad för viss hälso- och sjukvårdspersonal och veterinärer samt om ikraftträdande av lagen om ändring av 3 § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården och av lagen om ändring av 4 § i lagen om utövning av veterinäryrket
Författningsändringar i nummerordning

1275 - 1178 ...483 - 434 433 - 395 394 - 362 359 - 282 280 - 190 189 - 155 154 - 120 116 - 75 74 - 37 15 - 2

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.