Författningsändringsregister: 2020

Författningsändringar i nummerordning

1275 - 1178 ...979 - 936 935 - 885 841 - 810 809 - 719 718 - 675 672 - 637 615 - 584 583 - 490 483 - 434 433 - 395 ...15 - 2

672/2020
Statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringar i bilaga I, II, V och VI till 1978 års protokoll till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg och i den tekniska koden för kväveoxider som anknyter till konventionen
671/2020
Inrikesministeriets meddelande om inrikesministeriets förordning om spelregler för Veikkaus Ab:s penningspel
669/2020
Statsrådets förordning om statsunderstöd för projekt som gäller hantering av vattnet i städerna och minskning av skadliga ämnen i det åren 2020‒2025
668/2020
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om fördelningsgrunderna för allmänt understöd till fiskeriområdena
667/2020
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för den ersättning som betalas för specialiseringsutbildning vid universitet för yrkesutbildade personer inom socialvården år 2020
666/2020
Lag om genomförande av vissa bestämmelser om uppehållsrätt i avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen
662/2020
Skatteförvaltningens beslut om självdeklarationens innehåll, giltighet och det förfarande genom vilket självdeklarationens tillförlitlighet verifieras
661/2020
Statsrådets förordning om upphävande av förordningen om bringande i kraft av överenskommelsen med Polen om viseringsfrihet
660/2020
Statsrådets förordning om upphävande av statsrådets förordning om temporär ändring av statsrådets förordning om offentlig arbetskrafts- och företagsservice
657/2020
Statsrådets förordning om statsunderstöd åren 2020–2026 för projekt om återvinning av näringsämnen och energieffektivitet vid rening av avloppsvatten
656/2020
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om solvenskapital som överförs vid överlåtelse av ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd, arbetsgivarspecifikt ansvar eller arbetsgivarspecifik försäkringsverksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
655/2020
Republikens presidents förordning om skötseln på Åland av vissa förvaltnings- och tillsynsuppgifter avseende behörighetskrav och yrkesutövning för yrkesutbildade personer inom socialvården
654/2020
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om koncentrationer som befunnits skadliga
650/2020
Utrikesministeriets förordning om avgifter för utrikesförvaltningens prestationer 2020–2022
648/2020
Statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers verksamhet i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom
647/2020
Statsrådets förordning om temporär kompensation som beviljas för sjukvårdsdistriktens kostnader och underskott till följd av covid-19- epidemin
645/2020
Statsrådets förordning om fastställande av beloppet av förvärvsinkomst för en skadelidande som inte hade fyllt 18 år när skadan inträffade
644/2020
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om utsädesblandningar
643/2020
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om förbud mot jakt på tjäder, orre, järpe och ripa under jaktåret 2020‒2021
637/2020
Statsrådets förordning om överenskommelsen med Indonesien om befrielse från krav på visum för innehavare av diplomatpass eller tjänstepass
Författningsändringar i nummerordning

1275 - 1178 ...979 - 936 935 - 885 841 - 810 809 - 719 718 - 675 672 - 637 615 - 584 583 - 490 483 - 434 433 - 395 ...15 - 2

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.